Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 76 000 240 000 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 76 000 240 000 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 -63 000 -204 000 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-7 000 -1 000 -6 000 -17 000 -10 000 -14 000 -17 000 -18 000 -4 000
Sum driftskostnader
-7 000 -1 000 -6 000 -17 000 -10 000 -14 000 -80 000 -222 000 -4 000
Driftsresultat
-7 000 -1 000 -6 000 -17 000 -10 000 -14 000 -3 000 18 000 -4 000
Sum finansinntekter
3 000 3 000 1 000 22 000 22 000 109 000 216 000 148 000 3 261 000
Sum finansutgifter
0 0 -1 000 0 0 0 -1 000 0 0
Resultat før skatt
-4 000 3 000 -6 000 5 000 11 000 95 000 212 000 166 000 3 257 000
Skattekostnad
0 0 0 -1 000 -3 000 -27 000 -60 000 -46 000 -5 000
Ordinært resultat
-4 000 3 000 -6 000 4 000 8 000 68 000 152 000 119 000 3 251 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-4 000 3 000 -6 000 4 000 8 000 68 000 152 000 119 000 3 251 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-4 000 3 000 -6 000 4 000 8 000 68 000 152 000 119 000 3 251 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
311 000 311 000 311 000 311 000 311 000 311 000 105 000 105 000 105 000
ObligAndFordringer
135 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
446 000 311 000 311 000 311 000 311 000 311 000 105 000 105 000 105 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
446 000 311 000 311 000 311 000 311 000 311 000 105 000 105 000 105 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 19 000 0 0
Andre fordringer
0 0 0 3 000 3 000 157 000 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 3 000 3 000 157 000 19 000 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 139 000 138 000 149 000 990 000 850 000 3 634 000 3 512 000 3 252 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
0 139 000 138 000 152 000 992 000 1 007 000 3 652 000 3 512 000 3 252 000
Sum eiendeler
446 000 450 000 448 000 462 000 1 303 000 1 318 000 3 757 000 3 617 000 3 357 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 200 000 200 000 150 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
346 000 350 000 347 000 353 000 1 100 000 1 091 000 3 523 000 3 371 000 3 251 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
346 000 350 000 347 000 353 000 1 100 000 1 091 000 3 523 000 3 371 000 3 251 000
Sum egenkapital
446 000 450 000 447 000 453 000 1 300 000 1 291 000 3 673 000 3 471 000 3 351 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 1 000 3 000 27 000 60 000 46 000 5 000
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 18 000 81 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 1 000 8 000 0 0 7 000 19 000 0
Sum kortsiktig gjeld
0 0 1 000 9 000 3 000 27 000 84 000 147 000 5 000
Sum gjeld
0 0 1 000 9 000 3 000 27 000 84 000 147 000 5 000
Sum egenkapital og gjeld
446 000 450 000 448 000 462 000 1 303 000 1 318 000 3 757 000 3 617 000 3 357 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0