Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-16 000 -16 000 -16 000 -13 000 -14 000 -19 000 -12 000 -9 000 -1 000
Sum driftskostnader
-16 000 -16 000 -16 000 -13 000 -14 000 -19 000 -12 000 -9 000 -1 000
Driftsresultat
-16 000 -16 000 -16 000 -13 000 -14 000 -19 000 -12 000 -9 000 -1 000
Sum finansinntekter
506 000 7 000 0 11 000 19 000 35 000 722 000 750 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 -16 000 -9 000 -4 000 -34 000 -11 000 0
Resultat før skatt
490 000 -9 000 -7 000 -18 000 -4 000 12 000 676 000 730 000 -1 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 -5 000 -180 000 0 0
Ordinært resultat
490 000 -9 000 -7 000 -18 000 -4 000 7 000 496 000 730 000 -1 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
490 000 -9 000 -7 000 -18 000 -4 000 7 000 496 000 730 000 -1 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
490 000 -9 000 -7 000 -18 000 -4 000 7 000 496 000 729 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000
Investering i samme konsern
1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 181 000 0 180 000 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 343 000 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 427 000 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
1 100 000 1 281 000 1 100 000 1 280 000 1 100 000 1 100 000 1 527 000 1 443 000 1 100 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 100 000 1 281 000 1 100 000 1 280 000 1 100 000 1 100 000 1 527 000 1 443 000 1 100 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 250 000 690 000 751 000 0
Konsernfordringer
500 000 0 0 0 0 683 000 0 0 0
Sum Fordringer
500 000 0 0 0 0 933 000 690 000 751 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
260 000 24 000 1 071 000 778 000 1 017 000 304 000 290 000 147 000 1 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
760 000 24 000 1 071 000 778 000 1 017 000 1 237 000 980 000 899 000 1 000
Sum eiendeler
1 860 000 1 305 000 2 171 000 2 058 000 2 117 000 2 337 000 2 507 000 2 342 000 1 101 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000
Annen egenkapital
1 686 000 1 195 000 1 204 000 1 211 000 1 229 000 1 233 000 1 226 000 729 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 686 000 1 195 000 1 204 000 1 211 000 1 229 000 1 233 000 1 226 000 729 000 -1 000
Sum egenkapital
1 786 000 1 295 000 1 304 000 1 311 000 1 329 000 2 333 000 2 326 000 1 829 000 1 099 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 788 000 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 57 000 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
10 000 10 000 867 000 747 000 730 000 0 2 000 512 000 2 000
Sum langsiktig gjeld
10 000 10 000 867 000 747 000 787 000 0 2 000 512 000 2 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 5 000 180 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
64 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
64 000 0 0 0 0 5 000 180 000 0 0
Sum gjeld
74 000 10 000 867 000 747 000 787 000 5 000 182 000 512 000 2 000
Sum egenkapital og gjeld
1 860 000 1 305 000 2 171 000 2 058 000 2 117 000 2 337 000 2 507 000 2 342 000 1 101 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0