Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 38 000 2 473 000 108 000
Andre driftsinntekter
480 000 489 000 447 000 426 000 601 000 427 000 0 75 000 619 000
Sum driftsinntekter
480 000 489 000 447 000 426 000 601 000 427 000 38 000 2 548 000 727 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 -7 000 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 4 000 -22 000 -312 000 -210 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-187 000 -145 000 -285 000 -1 365 000 -439 000 -217 000 -135 000 -580 000 -196 000
Sum driftskostnader
-187 000 -145 000 -285 000 -1 365 000 -439 000 -213 000 -157 000 -899 000 -406 000
Driftsresultat
292 000 344 000 161 000 -940 000 163 000 213 000 -119 000 1 649 000 321 000
Sum finansinntekter
25 000 15 000 14 000 21 000 0 1 000 1 000 761 000 2 000
Sum finansutgifter
-126 000 -227 000 -158 000 -380 000 -364 000 -147 000 -153 000 -2 000 -7 000
Resultat før skatt
191 000 132 000 17 000 -1 299 000 -202 000 67 000 -271 000 2 408 000 316 000
Skattekostnad
-51 000 -55 000 -27 000 483 000 56 000 -19 000 33 000 -487 000 -89 000
Ordinært resultat
139 000 77 000 -10 000 -816 000 -146 000 49 000 -238 000 1 920 000 228 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
139 000 77 000 -10 000 -816 000 -146 000 49 000 -238 000 1 920 000 228 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 340 000 146 000 49 000 238 000 420 000 -228 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
428 000 480 000 534 000 539 000 56 000 0 0 0 0
Immatrielle midler
428 000 480 000 534 000 539 000 56 000 0 0 0 0
Eiendomer
1 706 000 1 706 000 1 706 000 1 706 000 7 706 000 7 706 000 372 000 372 000 1 176 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
1 706 000 1 706 000 1 706 000 1 706 000 7 706 000 7 706 000 372 000 372 000 1 176 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 40 000 150 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 15 000 150 000 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 26 000 1 500 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 40 000 80 000 1 690 000 150 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 134 000 2 186 000 2 240 000 2 245 000 7 762 000 7 746 000 452 000 2 062 000 1 326 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 52 000 87 000 0
Andre fordringer
1 028 000 964 000 953 000 904 000 7 000 48 000 119 000 21 000 105 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
1 028 000 964 000 953 000 904 000 7 000 48 000 171 000 109 000 105 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
16 000 12 000 19 000 24 000 0 0 9 000 746 000 94 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 044 000 976 000 972 000 928 000 7 000 48 000 180 000 855 000 198 000
Sum eiendeler
3 178 000 3 162 000 3 212 000 3 173 000 7 769 000 7 794 000 632 000 2 917 000 1 525 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 780 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 340 000 486 000 437 000 675 000 254 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-270 000 -409 000 -486 000 -476 000 340 000 486 000 437 000 675 000 254 000
Sum egenkapital
-170 000 -309 000 -386 000 -376 000 440 000 586 000 537 000 775 000 1 034 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
3 333 000 3 380 000 3 451 000 3 398 000 7 023 000 6 949 000 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
3 333 000 3 380 000 3 451 000 3 398 000 6 829 000 6 949 000 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 194 000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
3 333 000 3 380 000 3 451 000 3 398 000 7 023 000 6 949 000 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 178 000 215 000 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
4 000 0 20 000 23 000 0 0 17 000 54 000 36 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 19 000 0 487 000 89 000
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 4 000 14 000 3 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0
Annen kortsiktig gjeld
11 000 91 000 128 000 128 000 128 000 26 000 74 000 1 587 000 362 000
Sum kortsiktig gjeld
15 000 91 000 147 000 151 000 306 000 259 000 94 000 2 142 000 490 000
Sum gjeld
3 348 000 3 471 000 3 598 000 3 549 000 7 329 000 7 208 000 94 000 2 142 000 490 000
Sum egenkapital og gjeld
3 178 000 3 162 000 3 212 000 3 173 000 7 769 000 7 794 000 632 000 2 917 000 1 525 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0