Resultatregnskap 2016 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-28 000 -321 000 -597 000 -12 000 -18 000 -9 000 -6 000 -5 000
Sum driftskostnader
-28 000 -321 000 -597 000 -12 000 -18 000 -9 000 -6 000 -5 000
Driftsresultat
-28 000 -321 000 -597 000 -12 000 -18 000 -9 000 -6 000 -5 000
Sum finansinntekter
5 245 000 14 046 000 5 039 000 4 007 000 8 502 000 5 564 000 1 128 000 0
Sum finansutgifter
-1 000 -257 000 -55 000 -90 000 -176 000 -8 000 0 0
Resultat før skatt
5 217 000 13 468 000 4 387 000 3 905 000 8 308 000 5 547 000 1 122 000 -5 000
Skattekostnad
-1 301 000 -1 967 000 -1 407 000 -1 105 000 -1 785 000 -1 245 000 0 0
Ordinært resultat
3 915 000 11 501 000 2 979 000 2 800 000 6 524 000 4 302 000 1 121 000 -5 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
3 915 000 11 501 000 2 979 000 2 800 000 6 524 000 4 302 000 1 121 000 -5 000
Utbytte
-1 400 000 -2 500 000 -2 500 000 -1 400 000 -3 200 000 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
2 515 000 9 001 000 479 000 1 400 000 3 324 000 4 302 000 1 116 000 0
Balanseregnskap 2016 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
16 362 000 15 431 000 9 431 000 9 431 000 9 431 000 9 431 000 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
337 000 2 502 000 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 931 000 931 000
Lån til tilknyttet selskap
0 0 1 612 000 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
2 044 000 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
18 743 000 17 933 000 11 042 000 9 431 000 9 431 000 9 431 000 931 000 931 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
18 743 000 17 933 000 11 042 000 9 431 000 9 431 000 9 431 000 931 000 931 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 28 000 0 0 0 1 128 000 0
Konsernfordringer
5 200 000 7 000 000 5 000 000 4 000 000 6 500 000 4 443 000 0 0
Sum Fordringer
5 200 000 7 000 000 5 028 000 4 000 000 6 500 000 4 443 000 1 128 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 858 000 224 000 275 000 296 000 295 000 150 000 102 000 102 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
7 058 000 7 224 000 5 303 000 4 296 000 6 795 000 4 593 000 1 230 000 102 000
Sum eiendeler
25 801 000 25 156 000 16 345 000 13 726 000 16 226 000 14 024 000 2 160 000 1 032 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
1 036 000 1 036 000 1 036 000 1 036 000 1 036 000 1 036 000 1 036 000 1 036 000
Annen egenkapital
22 061 000 19 654 000 11 402 000 10 141 000 8 741 000 5 418 000 1 116 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
22 061 000 19 654 000 11 402 000 10 141 000 8 741 000 5 418 000 1 116 000 -5 000
Sum egenkapital
23 096 000 20 689 000 12 438 000 11 177 000 9 777 000 6 453 000 2 152 000 1 031 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 1 401 000 3 150 000 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 1 401 000 3 150 000 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 1 401 000 3 150 000 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 3 150 000 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 3 000 0 0
Betalbar skatt
1 301 000 1 967 000 1 407 000 1 105 000 1 785 000 1 245 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
1 400 000 2 500 000 2 500 000 1 400 000 3 200 000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
3 000 0 0 45 000 63 000 23 000 8 000 2 000
Sum kortsiktig gjeld
2 705 000 4 467 000 3 907 000 2 550 000 5 047 000 4 421 000 9 000 2 000
Sum gjeld
2 705 000 4 467 000 3 907 000 2 550 000 6 448 000 7 571 000 9 000 2 000
Sum egenkapital og gjeld
25 801 000 25 156 000 16 345 000 13 726 000 16 226 000 14 024 000 2 160 000 1 032 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0