Resultatregnskap 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-58 000 -16 000 -16 000 -13 000 -9 000 -17 000 -4 000
Sum driftskostnader
-58 000 -16 000 -16 000 -13 000 -9 000 -17 000 -4 000
Driftsresultat
-58 000 -16 000 -16 000 -13 000 -9 000 -17 000 -4 000
Sum finansinntekter
178 000 0 0 0 2 358 000 3 370 000 2 839 000
Sum finansutgifter
-45 000 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
75 000 -16 000 -16 000 -13 000 2 349 000 3 353 000 2 835 000
Skattekostnad
245 000 4 000 5 000 4 000 -631 000 4 000 1 000
Ordinært resultat
320 000 -12 000 -12 000 -9 000 1 718 000 3 358 000 2 836 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
320 000 -12 000 -12 000 -9 000 1 718 000 3 358 000 2 836 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
320 000 -12 000 -12 000 -9 000 1 718 000 3 358 000 2 836 000
Balanseregnskap 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
256 000 12 000 7 000 3 000 3 000 8 000 4 000
Immatrielle midler
256 000 12 000 7 000 3 000 3 000 8 000 4 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
26 821 000 11 596 000 11 596 000 8 815 000 1 058 000 1 012 000 792 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
26 821 000 11 596 000 11 596 000 8 815 000 1 058 000 1 012 000 792 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
27 078 000 11 608 000 11 604 000 8 818 000 1 061 000 1 020 000 796 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 4 000 0 0 0
Konsernfordringer
16 272 000 1 504 000 3 651 000 7 612 000 8 238 000 5 886 000 2 827 000
Sum Fordringer
16 272 000 1 504 000 3 651 000 7 616 000 8 238 000 5 886 000 2 827 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
53 000 98 000 98 000 95 000 89 000 92 000 10 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
16 325 000 1 602 000 3 750 000 7 711 000 8 328 000 5 978 000 2 837 000
Sum eiendeler
43 403 000 13 210 000 15 353 000 16 529 000 9 389 000 6 999 000 3 633 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
9 467 000 800 000 800 000 792 000 792 000 792 000 792 000
Annen egenkapital
11 078 000 7 874 000 7 886 000 7 905 000 7 915 000 6 197 000 2 839 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
11 078 000 7 874 000 7 886 000 7 905 000 7 915 000 6 197 000 2 839 000
Sum egenkapital
20 545 000 8 674 000 8 686 000 8 697 000 8 707 000 6 989 000 3 631 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 608 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
19 725 000 4 526 000 6 658 000 7 821 000 64 000 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
3 133 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 2 000
Sum kortsiktig gjeld
22 858 000 4 536 000 6 668 000 7 831 000 682 000 10 000 2 000
Sum gjeld
22 858 000 4 536 000 6 668 000 7 831 000 682 000 10 000 2 000
Sum egenkapital og gjeld
43 403 000 13 210 000 15 353 000 16 529 000 9 389 000 6 999 000 3 633 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0