Resultatregnskap 2016 2015 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-107 000 -60 000 -58 000 -16 000 -16 000 -13 000 -9 000 -17 000 -4 000
Sum driftskostnader
-107 000 -60 000 -58 000 -16 000 -16 000 -13 000 -9 000 -17 000 -4 000
Driftsresultat
-107 000 -60 000 -58 000 -16 000 -16 000 -13 000 -9 000 -17 000 -4 000
Sum finansinntekter
5 170 000 1 892 000 178 000 0 0 0 2 358 000 3 370 000 2 839 000
Sum finansutgifter
-63 000 -150 000 -45 000 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
5 001 000 1 682 000 75 000 -16 000 -16 000 -13 000 2 349 000 3 353 000 2 835 000
Skattekostnad
0 -74 000 245 000 4 000 5 000 4 000 -631 000 4 000 1 000
Ordinært resultat
5 001 000 1 607 000 320 000 -12 000 -12 000 -9 000 1 718 000 3 358 000 2 836 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
5 001 000 1 607 000 320 000 -12 000 -12 000 -9 000 1 718 000 3 358 000 2 836 000
Utbytte
-5 000 000 -1 000 000 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
1 000 607 000 320 000 -12 000 -12 000 -9 000 1 718 000 3 358 000 2 836 000
Balanseregnskap 2016 2015 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
2 000 3 000 256 000 12 000 7 000 3 000 3 000 8 000 4 000
Immatrielle midler
2 000 3 000 256 000 12 000 7 000 3 000 3 000 8 000 4 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
26 063 000 26 063 000 26 821 000 11 596 000 11 596 000 8 815 000 1 058 000 1 012 000 792 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
26 063 000 26 063 000 26 821 000 11 596 000 11 596 000 8 815 000 1 058 000 1 012 000 792 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
26 066 000 26 066 000 27 078 000 11 608 000 11 604 000 8 818 000 1 061 000 1 020 000 796 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 4 000 0 0 0
Konsernfordringer
9 017 000 7 397 000 16 272 000 1 504 000 3 651 000 7 612 000 8 238 000 5 886 000 2 827 000
Sum Fordringer
9 017 000 7 397 000 16 272 000 1 504 000 3 651 000 7 616 000 8 238 000 5 886 000 2 827 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
26 000 53 000 53 000 98 000 98 000 95 000 89 000 92 000 10 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
9 043 000 7 450 000 16 325 000 1 602 000 3 750 000 7 711 000 8 328 000 5 978 000 2 837 000
Sum eiendeler
35 109 000 33 516 000 43 403 000 13 210 000 15 353 000 16 529 000 9 389 000 6 999 000 3 633 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
9 455 000 9 455 000 9 467 000 800 000 800 000 792 000 792 000 792 000 792 000
Annen egenkapital
14 848 000 14 848 000 11 078 000 7 874 000 7 886 000 7 905 000 7 915 000 6 197 000 2 839 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
14 848 000 14 848 000 11 078 000 7 874 000 7 886 000 7 905 000 7 915 000 6 197 000 2 839 000
Sum egenkapital
24 303 000 24 302 000 20 545 000 8 674 000 8 686 000 8 697 000 8 707 000 6 989 000 3 631 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 608 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
5 796 000 8 203 000 19 725 000 4 526 000 6 658 000 7 821 000 64 000 0 0
Utbyttegjeld
5 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
10 000 10 000 3 133 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 2 000
Sum kortsiktig gjeld
10 806 000 9 213 000 22 858 000 4 536 000 6 668 000 7 831 000 682 000 10 000 2 000
Sum gjeld
10 806 000 9 213 000 22 858 000 4 536 000 6 668 000 7 831 000 682 000 10 000 2 000
Sum egenkapital og gjeld
35 109 000 33 516 000 43 403 000 13 210 000 15 353 000 16 529 000 9 389 000 6 999 000 3 633 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0