Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-5 000 -5 000 -4 000 -4 000 -3 000 -5 000 -5 000 -5 000 -8 000 -9 000 -3 000
Sum driftskostnader
-5 000 -5 000 -4 000 -4 000 -3 000 -5 000 -5 000 -5 000 -8 000 -9 000 -3 000
Driftsresultat
-5 000 -5 000 -4 000 -4 000 -3 000 -5 000 -5 000 -5 000 -8 000 -9 000 -3 000
Sum finansinntekter
0 1 000 110 000 0 0 0 2 000 2 000 6 000 140 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
-4 000 -4 000 106 000 -4 000 -3 000 -5 000 -4 000 -3 000 -2 000 131 000 -3 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-4 000 -4 000 106 000 -4 000 -3 000 -5 000 -4 000 -3 000 -2 000 131 000 -3 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-4 000 -4 000 106 000 -4 000 -3 000 -5 000 -4 000 -3 000 -2 000 131 000 -3 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-4 000 4 000 -106 000 4 000 3 000 5 000 4 000 0 0 128 000 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 206 000 1 206 000 1 206 000 1 206 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 206 000 1 206 000 1 206 000 1 206 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 206 000 1 206 000 1 206 000 1 206 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
89 000 93 000 97 000 1 000 1 000 5 000 20 000 118 000 116 000 131 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
89 000 93 000 97 000 1 000 1 000 5 000 20 000 118 000 116 000 131 000 0
Sum eiendeler
1 517 000 1 521 000 1 525 000 1 429 000 1 429 000 1 432 000 1 448 000 1 324 000 1 321 000 1 337 000 1 206 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 11 000 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
1 196 000 1 196 000 1 196 000 1 196 000 1 196 000 1 196 000 1 196 000 1 196 000 1 196 000 1 196 000 1 196 000
Annen egenkapital
206 000 210 000 214 000 108 000 111 000 115 000 119 000 123 000 126 000 128 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
206 000 210 000 214 000 108 000 111 000 115 000 119 000 123 000 126 000 128 000 -3 000
Sum egenkapital
1 402 000 1 406 000 1 409 000 1 303 000 1 307 000 1 310 000 1 315 000 1 319 000 1 321 000 1 323 000 1 193 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
115 000 115 000 115 000 126 000 122 000 122 000 128 000 0 0 14 000 13 000
Sum kortsiktig gjeld
115 000 115 000 115 000 126 000 122 000 122 000 133 000 5 000 0 14 000 13 000
Sum gjeld
115 000 115 000 115 000 126 000 122 000 122 000 133 000 5 000 0 14 000 13 000
Sum egenkapital og gjeld
1 517 000 1 521 000 1 525 000 1 429 000 1 429 000 1 432 000 1 448 000 1 324 000 1 321 000 1 337 000 1 206 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0