Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
2 000 0 0 0 0 0 60 000 0 0
Andre driftsinntekter
115 000 96 000 96 000 98 000 115 000 43 000 145 000 0 0
Sum driftsinntekter
117 000 96 000 96 000 98 000 115 000 43 000 205 000 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-78 000 -40 000 -52 000 -28 000 -35 000 -36 000 -13 000 -10 000 -1 000
Sum driftskostnader
-78 000 -40 000 -52 000 -28 000 -35 000 -36 000 -13 000 -10 000 -1 000
Driftsresultat
39 000 56 000 44 000 70 000 81 000 7 000 192 000 -10 000 -1 000
Sum finansinntekter
226 000 36 000 88 000 307 000 224 000 571 000 106 000 22 000 315 000
Sum finansutgifter
-34 000 -10 000 -2 000 -40 000 -17 000 -7 000 0 0 0
Resultat før skatt
231 000 82 000 129 000 337 000 288 000 571 000 298 000 12 000 313 000
Skattekostnad
-4 000 -13 000 -11 000 -20 000 -22 000 -10 000 -20 000 -3 000 3 000
Ordinært resultat
227 000 68 000 118 000 317 000 266 000 561 000 278 000 9 000 316 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
227 000 68 000 118 000 317 000 266 000 561 000 278 000 9 000 316 000
Utbytte
0 0 -200 000 -150 000 -100 000 -60 000 -220 000 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
227 000 68 000 -82 000 167 000 166 000 501 000 58 000 9 000 316 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 3 000
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 3 000
Eiendomer
3 493 000 1 695 000 1 695 000 1 695 000 1 695 000 1 695 000 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
3 493 000 1 695 000 1 695 000 1 695 000 1 695 000 1 695 000 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
780 000 947 000 914 000 903 000 929 000 979 000 1 442 000 1 297 000 1 551 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 320 000 320 000
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
780 000 947 000 914 000 903 000 929 000 979 000 1 442 000 1 617 000 1 871 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
4 273 000 2 643 000 2 609 000 2 599 000 2 624 000 2 674 000 1 442 000 1 617 000 1 874 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 14 000 63 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0 0 14 000 63 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
192 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
192 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
51 000 106 000 333 000 446 000 333 000 221 000 723 000 555 000 240 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
243 000 106 000 333 000 446 000 333 000 221 000 723 000 569 000 303 000
Sum eiendeler
4 515 000 2 748 000 2 943 000 3 045 000 2 957 000 2 896 000 2 165 000 2 186 000 2 177 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
1 541 000 1 541 000 1 541 000 1 541 000 1 541 000 1 541 000 1 541 000 1 541 000 1 541 000
Annen egenkapital
1 280 000 1 053 000 985 000 1 067 000 951 000 884 000 383 000 325 000 316 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 280 000 1 053 000 985 000 1 067 000 951 000 884 000 383 000 325 000 316 000
Sum egenkapital
2 822 000 2 594 000 2 526 000 2 608 000 2 492 000 2 425 000 1 924 000 1 866 000 1 857 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
1 685 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
1 685 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 141 000 205 000 266 000 325 000 382 000 0 320 000 320 000
Sum langsiktig gjeld
1 685 000 141 000 205 000 266 000 325 000 382 000 0 320 000 320 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
4 000 13 000 11 000 20 000 22 000 10 000 20 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 200 000 150 000 100 000 60 000 220 000 0 0
Annen kortsiktig gjeld
5 000 0 0 0 19 000 19 000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
8 000 13 000 211 000 170 000 141 000 89 000 240 000 0 0
Sum gjeld
1 693 000 154 000 416 000 436 000 466 000 471 000 240 000 320 000 320 000
Sum egenkapital og gjeld
4 515 000 2 748 000 2 943 000 3 045 000 2 957 000 2 896 000 2 165 000 2 186 000 2 177 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0