Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
375 000 360 000 335 000 300 000 325 000 256 000 120 000 0 0
Sum driftsinntekter
375 000 360 000 335 000 300 000 325 000 256 000 120 000 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-67 000 -67 000 -67 000 -67 000 -67 000 -67 000 -34 000 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-39 000 -12 000 -8 000 -12 000 -13 000 -16 000 -15 000 -6 000 -8 000
Sum driftskostnader
-106 000 -79 000 -75 000 -79 000 -80 000 -83 000 -49 000 -6 000 -8 000
Driftsresultat
269 000 282 000 261 000 221 000 246 000 173 000 72 000 -6 000 -8 000
Sum finansinntekter
2 504 000 3 000 1 504 000 2 000 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 -21 000 -102 000 -116 000 -64 000 0 0
Resultat før skatt
2 774 000 284 000 1 765 000 203 000 144 000 57 000 8 000 -6 000 -8 000
Skattekostnad
-74 000 -73 000 -102 000 -56 000 -40 000 -16 000 2 000 0 0
Ordinært resultat
2 700 000 211 000 1 663 000 146 000 103 000 41 000 10 000 -6 000 -8 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
2 700 000 211 000 1 663 000 146 000 103 000 41 000 10 000 -6 000 -8 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
2 700 000 211 000 263 000 146 000 103 000 37 000 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 2 000 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 2 000 0 0
Eiendomer
2 904 000 2 971 000 3 038 000 3 104 000 3 171 000 3 238 000 3 305 000 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
2 904 000 2 971 000 3 038 000 3 104 000 3 171 000 3 238 000 3 305 000 0 0
Investering i datterselskap
712 000 712 000 712 000 712 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
712 000 712 000 712 000 712 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
3 616 000 3 683 000 3 750 000 3 816 000 3 771 000 3 838 000 3 906 000 600 000 600 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 40 000 0 0
Andre fordringer
0 0 1 900 000 0 0 0 0 0 6 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 1 900 000 0 0 0 40 000 0 6 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
2 653 000 311 000 184 000 252 000 107 000 0 0 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
2 653 000 311 000 2 084 000 253 000 107 000 0 40 000 0 6 000
Sum eiendeler
6 269 000 3 994 000 5 834 000 4 069 000 3 878 000 3 838 000 3 947 000 600 000 606 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
30 000 30 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
Annen egenkapital
3 460 000 760 000 549 000 287 000 140 000 37 000 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
3 460 000 760 000 549 000 287 000 140 000 37 000 -4 000 -14 000 -8 000
Sum egenkapital
3 490 000 790 000 1 149 000 887 000 740 000 637 000 596 000 586 000 592 000
SumAvsetnForpl
194 000 174 000 158 000 111 000 54 000 14 000 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
194 000 174 000 158 000 111 000 54 000 14 000 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 1 990 000 2 106 000 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 1 990 000 2 106 000 2 286 000 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
2 529 000 2 529 000 3 072 000 3 072 000 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
2 723 000 2 703 000 3 230 000 3 183 000 2 044 000 2 120 000 2 286 000 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
55 000 57 000 55 000 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 1 400 000 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
1 000 443 000 1 400 000 0 1 094 000 1 081 000 1 065 000 14 000 14 000
Sum kortsiktig gjeld
56 000 500 000 1 455 000 0 1 094 000 1 081 000 1 065 000 14 000 14 000
Sum gjeld
2 779 000 3 203 000 4 685 000 3 183 000 3 138 000 3 201 000 3 351 000 14 000 14 000
Sum egenkapital og gjeld
6 269 000 3 994 000 5 834 000 4 069 000 3 878 000 3 838 000 3 947 000 600 000 606 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0