Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 53 000 0 89 000 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 6 000 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 53 000 6 000 89 000 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-6 000 -2 000 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-22 000 -24 000 -22 000 -50 000 -27 000 -175 000 -14 000 -29 000 -19 000
Sum driftskostnader
-28 000 -26 000 -22 000 -50 000 -27 000 -175 000 -14 000 -29 000 -19 000
Driftsresultat
-28 000 -27 000 -22 000 -50 000 26 000 -168 000 76 000 -29 000 -19 000
Sum finansinntekter
1 872 000 1 817 000 183 000 2 203 000 2 251 000 111 000 0 0 1 800 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 -5 000 0 0 0 0
Resultat før skatt
1 844 000 1 790 000 160 000 2 152 000 2 273 000 -57 000 76 000 -29 000 1 781 000
Skattekostnad
0 0 0 0 6 000 0 -6 000 0 0
Ordinært resultat
1 844 000 1 790 000 160 000 2 152 000 2 278 000 -57 000 70 000 -29 000 1 781 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
1 844 000 1 790 000 160 000 2 152 000 2 278 000 -57 000 70 000 -29 000 1 781 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
474 000 1 790 000 160 000 1 852 000 2 278 000 57 000 70 000 -29 000 1 781 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
22 000 28 000 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
22 000 28 000 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
1 424 000 1 424 000 1 515 000 1 637 000 1 162 000 1 162 000 1 162 000 1 162 000 1 162 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
598 000 983 000 1 184 000 660 000 2 250 000 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 300 000 300 000 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 333 000 330 000 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
20 000 10 000 10 000 0 0 0 200 000 0 0
ObligAndFordringer
0 590 000 524 000 500 000 391 000 0 155 000 84 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
2 042 000 3 006 000 3 233 000 2 797 000 4 436 000 1 792 000 1 517 000 1 246 000 1 162 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 064 000 3 034 000 3 233 000 2 797 000 4 436 000 1 792 000 1 517 000 1 246 000 1 162 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 89 000 89 000 89 000 0 0
Andre fordringer
2 732 000 560 000 444 000 2 813 000 59 000 0 1 377 000 1 662 000 1 775 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
2 732 000 560 000 444 000 2 813 000 149 000 89 000 1 467 000 1 662 000 1 775 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
4 875 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
4 875 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
176 000 5 407 000 3 535 000 1 441 000 814 000 1 079 000 0 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
7 783 000 5 967 000 3 979 000 4 254 000 962 000 1 168 000 1 467 000 1 662 000 1 775 000
Sum eiendeler
9 847 000 9 002 000 7 212 000 7 051 000 5 399 000 2 961 000 2 984 000 2 908 000 2 937 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000
Annen egenkapital
8 319 000 7 845 000 6 055 000 5 895 000 4 043 000 1 764 000 1 821 000 1 752 000 1 781 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
8 319 000 7 845 000 6 055 000 5 895 000 4 043 000 1 764 000 1 821 000 1 752 000 1 781 000
Sum egenkapital
9 476 000 9 002 000 7 212 000 7 051 000 5 199 000 2 921 000 2 978 000 2 908 000 2 937 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 194 000 28 000 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 194 000 28 000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 194 000 28 000 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 6 000 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 6 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
1 370 000 0 0 300 000 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
371 000 0 0 0 0 13 000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
371 000 0 0 0 6 000 13 000 6 000 0 0
Sum gjeld
371 000 0 0 0 200 000 41 000 6 000 0 0
Sum egenkapital og gjeld
9 847 000 9 002 000 7 212 000 7 051 000 5 399 000 2 961 000 2 984 000 2 908 000 2 937 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0