Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 1 609 000 1 359 000 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 1 609 000 1 359 000 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 -536 000 -541 000 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 -710 000 -421 000 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -664 000 -13 000 -25 000 -339 000 -378 000 0
Sum driftskostnader
-6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -664 000 -13 000 -25 000 -1 585 000 -1 340 000 0
Driftsresultat
-6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -664 000 -13 000 -25 000 25 000 19 000 0
Sum finansinntekter
853 000 1 176 000 601 000 500 000 400 000 300 000 503 000 401 000 100 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 -110 000 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
847 000 1 169 000 595 000 494 000 -374 000 287 000 478 000 426 000 119 000 0
Skattekostnad
-19 000 -15 000 -4 000 -2 000 0 1 000 6 000 -7 000 -5 000 0
Ordinært resultat
828 000 1 154 000 591 000 492 000 -374 000 288 000 484 000 419 000 113 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
828 000 1 154 000 591 000 492 000 -374 000 288 000 484 000 419 000 113 000 0
Utbytte
0 0 -500 000 -500 000 0 -400 000 -100 000 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
828 000 1 154 000 91 000 -8 000 -374 000 -112 000 384 000 419 000 113 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 650 000 550 000 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
6 261 000 261 000 261 000 261 000 261 000 371 000 371 000 371 000 261 000 261 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
6 261 000 261 000 261 000 261 000 261 000 1 021 000 921 000 471 000 261 000 261 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
6 261 000 261 000 261 000 261 000 261 000 1 021 000 921 000 471 000 261 000 261 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 13 000 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 13 000 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 135 000 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 1 000 6 000 0 0 0
Konsernfordringer
0 1 100 000 0 0 0 0 0 0 104 000 0
Sum Fordringer
0 1 100 000 0 0 0 1 000 6 000 0 239 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
2 564 000 482 000 916 000 748 000 404 000 267 000 275 000 438 000 200 000 15 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
2 564 000 1 582 000 916 000 748 000 404 000 269 000 281 000 438 000 453 000 15 000
Sum eiendeler
8 825 000 1 843 000 1 177 000 1 010 000 666 000 1 290 000 1 202 000 909 000 714 000 276 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
276 000 276 000 276 000 276 000 276 000 276 000 276 000 276 000 276 000 276 000
Annen egenkapital
2 296 000 1 468 000 314 000 222 000 230 000 604 000 816 000 532 000 113 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
2 296 000 1 468 000 314 000 222 000 230 000 604 000 816 000 532 000 113 000 0
Sum egenkapital
2 572 000 1 744 000 590 000 499 000 506 000 881 000 1 092 000 808 000 389 000 276 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 9 000 171 000 0
Betalbar skatt
19 000 15 000 4 000 2 000 0 0 0 7 000 5 000 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 10 000 127 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 500 000 500 000 0 400 000 100 000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
6 234 000 84 000 84 000 9 000 159 000 9 000 10 000 74 000 21 000 0
Sum kortsiktig gjeld
6 253 000 99 000 588 000 511 000 159 000 409 000 110 000 101 000 324 000 0
Sum gjeld
6 253 000 99 000 588 000 511 000 159 000 409 000 110 000 101 000 324 000 0
Sum egenkapital og gjeld
8 825 000 1 843 000 1 177 000 1 010 000 666 000 1 290 000 1 202 000 909 000 714 000 276 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0