Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 21 000 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 -200 000 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 -184 000 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-19 000 -25 000 -55 000 -202 000 -17 000 -11 000 -9 000 -8 000 -7 000 -1 000
Sum driftskostnader
-19 000 -25 000 -239 000 -381 000 -17 000 -11 000 -9 000 -8 000 -7 000 -1 000
Driftsresultat
-19 000 -25 000 -239 000 -361 000 -17 000 -11 000 -9 000 -8 000 -7 000 -1 000
Sum finansinntekter
136 000 86 000 92 000 91 000 17 000 20 000 1 121 000 204 000 0 0
Sum finansutgifter
0 -40 000 0 -76 000 0 -5 000 0 0 0 0
Resultat før skatt
117 000 21 000 -148 000 -346 000 0 4 000 1 112 000 196 000 -7 000 -1 000
Skattekostnad
-7 000 2 000 48 000 0 0 -3 000 -222 000 0 0 0
Ordinært resultat
110 000 23 000 -100 000 -346 000 0 1 000 890 000 196 000 -7 000 -1 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 672 000 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
110 000 23 000 -100 000 1 610 000 0 1 000 889 000 196 000 -7 000 -1 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-140 000 -477 000 -100 000 1 610 000 0 -859 000 889 000 196 000 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
80 000 80 000 80 000 264 000 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
80 000 80 000 80 000 264 000 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 119 000 119 000 119 000 119 000 119 000 119 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 119 000 119 000 119 000 119 000 119 000 119 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
80 000 80 000 80 000 264 000 119 000 119 000 119 000 119 000 119 000 119 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 1 000 507 000 493 000 800 000 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 1 000 507 000 493 000 800 000 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
126 000 60 000 100 000 99 000 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
126 000 60 000 100 000 99 000 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 479 000 2 040 000 2 065 000 2 028 000 28 000 364 000 808 000 196 000 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 605 000 2 100 000 2 164 000 2 128 000 536 000 857 000 1 608 000 196 000 0 0
Sum eiendeler
1 685 000 2 180 000 2 244 000 2 393 000 655 000 976 000 1 727 000 315 000 119 000 119 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
106 000 106 000 106 000 106 000 106 000 106 000 106 000 106 000 106 000 119 000
Annen egenkapital
984 000 1 124 000 1 601 000 1 701 000 2 000 2 000 1 085 000 196 000 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
984 000 1 124 000 1 601 000 1 701 000 2 000 2 000 1 085 000 196 000 0 0
Sum egenkapital
1 090 000 1 229 000 1 706 000 1 806 000 107 000 107 000 1 191 000 301 000 106 000 119 000
SumAvsetnForpl
263 000 338 000 447 000 580 000 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
263 000 338 000 447 000 580 000 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
263 000 338 000 447 000 580 000 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
82 000 107 000 85 000 0 0 3 000 222 000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
250 000 500 000 0 0 0 860 000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
250 000 506 000 6 000 6 000 548 000 866 000 314 000 14 000 14 000 1 000
Sum kortsiktig gjeld
332 000 613 000 91 000 6 000 548 000 869 000 536 000 14 000 14 000 1 000
Sum gjeld
595 000 951 000 538 000 586 000 548 000 869 000 536 000 14 000 14 000 1 000
Sum egenkapital og gjeld
1 685 000 2 180 000 2 244 000 2 393 000 655 000 976 000 1 727 000 315 000 119 000 119 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0