Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
48 000 7 000 0 30 000 1 000 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
48 000 7 000 0 30 000 1 000 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-4 000 -6 000 -14 000 -14 000 -14 000 -4 000 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-8 000 -8 000 -31 000 -28 000 -25 000 -13 000 -9 000 -23 000 -1 000
Sum driftskostnader
-12 000 -14 000 -45 000 -42 000 -39 000 -17 000 -9 000 -23 000 -1 000
Driftsresultat
35 000 -7 000 -45 000 -12 000 -39 000 -17 000 -9 000 -23 000 -1 000
Sum finansinntekter
400 000 350 000 550 000 245 000 140 000 14 000 99 000 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
435 000 343 000 505 000 233 000 101 000 -3 000 90 000 -22 000 -1 000
Skattekostnad
-13 000 -2 000 8 000 1 000 10 000 4 000 3 000 6 000 3 000
Ordinært resultat
422 000 341 000 513 000 234 000 111 000 2 000 92 000 -16 000 2 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
422 000 341 000 513 000 234 000 111 000 2 000 92 000 -16 000 2 000
Utbytte
-200 000 -400 000 -300 000 -232 000 -102 000 -63 000 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
222 000 -59 000 213 000 2 000 9 000 -61 000 78 000 -2 000 2 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
20 000 33 000 35 000 27 000 26 000 16 000 12 000 9 000 3 000
Immatrielle midler
20 000 33 000 35 000 27 000 26 000 16 000 12 000 9 000 3 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
130 000 0 25 000 39 000 53 000 67 000 0 0 0
Varige driftsmidler
130 000 0 25 000 39 000 53 000 67 000 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
168 000 168 000 168 000 168 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
168 000 168 000 168 000 168 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
318 000 201 000 228 000 234 000 223 000 227 000 156 000 153 000 147 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 30 000 30 000 0 0 0 0 0
Andre fordringer
98 000 170 000 108 000 3 000 4 000 14 000 99 000 0 0
Konsernfordringer
350 000 350 000 350 000 208 000 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
448 000 520 000 488 000 241 000 4 000 14 000 99 000 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
8 000 30 000 30 000 7 000 81 000 61 000 32 000 39 000 1 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
456 000 550 000 518 000 248 000 85 000 75 000 131 000 39 000 1 000
Sum eiendeler
774 000 751 000 746 000 482 000 307 000 301 000 287 000 192 000 148 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000
Annen egenkapital
404 000 182 000 241 000 28 000 26 000 17 000 78 000 0 2 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
404 000 182 000 241 000 28 000 26 000 17 000 78 000 -14 000 2 000
Sum egenkapital
548 000 326 000 385 000 172 000 170 000 161 000 222 000 130 000 146 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 6 000 0 0 1 000 2 000 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
200 000 400 000 300 000 232 000 102 000 63 000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
26 000 26 000 56 000 78 000 35 000 77 000 62 000 62 000 2 000
Sum kortsiktig gjeld
226 000 426 000 361 000 310 000 137 000 140 000 64 000 62 000 2 000
Sum gjeld
226 000 426 000 361 000 310 000 137 000 140 000 64 000 62 000 2 000
Sum egenkapital og gjeld
774 000 751 000 746 000 482 000 307 000 301 000 287 000 192 000 148 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0