Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
2 000 1 000 2 000 0 184 000 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
2 000 1 000 2 000 0 184 000 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-13 000 -30 000 -18 000 -14 000 -9 000 -15 000 -15 000 -9 000 -5 000
Sum driftskostnader
-13 000 -30 000 -18 000 -14 000 -9 000 -15 000 -15 000 -9 000 -5 000
Driftsresultat
-10 000 -29 000 -16 000 -14 000 175 000 -15 000 -15 000 -9 000 -5 000
Sum finansinntekter
233 000 190 000 119 000 163 000 40 000 548 000 749 000 745 000 653 000
Sum finansutgifter
-13 000 29 000 9 000 -45 000 0 225 000 -454 000 -33 000 0
Resultat før skatt
210 000 190 000 112 000 103 000 214 000 758 000 280 000 702 000 649 000
Skattekostnad
-11 000 -4 000 -6 000 -7 000 -9 000 -1 000 -4 000 0 0
Ordinært resultat
199 000 186 000 106 000 97 000 206 000 757 000 276 000 702 000 649 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
199 000 186 000 106 000 97 000 206 000 757 000 276 000 702 000 649 000
Utbytte
-300 000 0 0 -23 000 0 0 0 -14 000 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-101 000 186 000 106 000 74 000 206 000 757 000 276 000 688 000 649 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
197 000 197 000 197 000 207 000 207 000 207 000 207 000 207 000 207 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
429 000 715 000 676 000 692 000 398 000 400 000 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
1 642 000 1 700 000 1 689 000 1 552 000 1 313 000 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
2 268 000 2 612 000 2 562 000 2 451 000 1 918 000 607 000 207 000 207 000 207 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 268 000 2 612 000 2 562 000 2 451 000 1 918 000 607 000 207 000 207 000 207 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 7 000 1 000 0 0 0
Konsernfordringer
180 000 144 000 54 000 120 000 300 000 540 000 600 000 600 000 600 000
Sum Fordringer
180 000 144 000 54 000 120 000 307 000 541 000 600 000 600 000 600 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
76 000 89 000 60 000 304 000 554 000 1 422 000 1 033 000 335 000 334 000
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
254 000 254 000 254 000 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
330 000 343 000 314 000 304 000 554 000 1 422 000 1 033 000 335 000 334 000
Kasse / Bank / Post
573 000 47 000 32 000 7 000 5 000 2 000 41 000 409 000 20 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 083 000 534 000 400 000 431 000 866 000 1 964 000 1 674 000 1 344 000 953 000
Sum eiendeler
3 351 000 3 146 000 2 962 000 2 882 000 2 784 000 2 571 000 1 881 000 1 551 000 1 160 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Annen egenkapital
2 840 000 2 941 000 2 756 000 2 650 000 2 576 000 2 370 000 1 613 000 1 337 000 649 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
2 840 000 2 941 000 2 756 000 2 650 000 2 576 000 2 370 000 1 613 000 1 337 000 649 000
Sum egenkapital
3 040 000 3 141 000 2 956 000 2 850 000 2 776 000 2 570 000 1 813 000 1 537 000 849 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 3 000 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 3 000 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 3 000 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
11 000 4 000 6 000 9 000 6 000 1 000 4 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 50 000 0 312 000
Utbyttegjeld
300 000 0 0 23 000 0 0 0 14 000 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 14 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld
311 000 4 000 6 000 32 000 6 000 1 000 68 000 14 000 312 000
Sum gjeld
311 000 4 000 6 000 32 000 9 000 1 000 68 000 14 000 312 000
Sum egenkapital og gjeld
3 351 000 3 146 000 2 962 000 2 882 000 2 784 000 2 571 000 1 881 000 1 551 000 1 160 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0