Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-9 000 -9 000 -10 000 -7 000 -6 000 -6 000 -6 000 -3 000 -6 000
Sum driftskostnader
-9 000 -9 000 -10 000 -7 000 -6 000 -6 000 -6 000 -3 000 -6 000
Driftsresultat
-9 000 -9 000 -10 000 -7 000 -6 000 -6 000 -6 000 -3 000 -6 000
Sum finansinntekter
1 505 000 1 544 000 1 256 000 1 001 000 1 501 000 1 501 000 1 653 000 1 000 0
Sum finansutgifter
-3 000 0 0 0 -11 000 -1 000 -11 000 0 0
Resultat før skatt
1 493 000 1 535 000 1 246 000 994 000 1 483 000 1 494 000 1 635 000 64 000 -6 000
Skattekostnad
-10 000 -10 000 -8 000 -7 000 -11 000 -11 000 -33 000 0 0
Ordinært resultat
1 483 000 1 525 000 1 238 000 987 000 1 472 000 1 483 000 1 602 000 64 000 -6 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
1 483 000 1 525 000 1 238 000 987 000 1 472 000 1 483 000 1 603 000 64 000 -6 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
1 483 000 1 525 000 1 238 000 988 000 1 472 000 1 483 000 1 603 000 64 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
2 153 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
2 153 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
706 000 706 000 706 000 706 000 706 000 706 000 706 000 298 000 298 000
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
706 000 706 000 706 000 706 000 706 000 706 000 706 000 298 000 298 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 859 000 706 000 706 000 706 000 706 000 706 000 706 000 298 000 298 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
7 314 000 7 950 000 6 450 000 5 200 000 4 200 000 2 700 000 1 200 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
7 314 000 7 950 000 6 450 000 5 200 000 4 200 000 2 700 000 1 200 000 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
398 000 405 000 363 000 363 000 363 000 374 000 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
398 000 405 000 363 000 363 000 363 000 374 000 0 0 0
Kasse / Bank / Post
35 000 62 000 7 000 18 000 35 000 52 000 91 000 64 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
7 747 000 8 417 000 6 820 000 5 581 000 4 598 000 3 126 000 1 291 000 64 000 0
Sum eiendeler
10 606 000 9 123 000 7 527 000 6 288 000 5 304 000 3 832 000 1 997 000 362 000 298 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
282 000 282 000 282 000 282 000 282 000 282 000 282 000 282 000 282 000
Annen egenkapital
9 855 000 8 372 000 6 847 000 5 609 000 4 621 000 3 149 000 1 666 000 64 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
9 855 000 8 372 000 6 847 000 5 609 000 4 621 000 3 149 000 1 666 000 64 000 0
Sum egenkapital
10 137 000 8 654 000 7 129 000 5 891 000 4 903 000 3 431 000 1 948 000 346 000 282 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
10 000 10 000 8 000 7 000 11 000 11 000 33 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
459 000 459 000 390 000 390 000 390 000 390 000 16 000 16 000 16 000
Sum kortsiktig gjeld
469 000 470 000 398 000 397 000 401 000 401 000 49 000 16 000 16 000
Sum gjeld
469 000 470 000 398 000 397 000 401 000 401 000 49 000 16 000 16 000
Sum egenkapital og gjeld
10 606 000 9 123 000 7 527 000 6 288 000 5 304 000 3 832 000 1 997 000 362 000 298 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0