Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
3 089 000 2 407 000 1 954 000 1 168 000 988 000 939 000 1 747 000 1 006 000 994 000
Andre driftsinntekter
13 000 0 4 000 55 000 0 1 000 1 000 7 000 0
Sum driftsinntekter
3 101 000 2 408 000 1 958 000 1 224 000 987 000 940 000 1 747 000 1 012 000 994 000
Varekostnad
-296 000 -52 000 -140 000 -38 000 -34 000 -23 000 -90 000 -51 000 -191 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-2 092 000 -1 771 000 -1 208 000 -841 000 -656 000 -832 000 -1 232 000 -610 000 -538 000
Avskrivninger
-93 000 -108 000 -93 000 -68 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-338 000 -303 000 -288 000 -216 000 -163 000 -213 000 -200 000 -192 000 -146 000
Sum driftskostnader
-2 819 000 -2 234 000 -1 729 000 -1 163 000 -888 000 -1 103 000 -1 557 000 -888 000 -910 000
Driftsresultat
282 000 173 000 230 000 61 000 100 000 -163 000 192 000 125 000 84 000
Sum finansinntekter
16 000 13 000 2 000 1 000 2 000 150 000 12 000 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 -1 000 -1 000 0 -1 000 0
Resultat før skatt
297 000 186 000 232 000 61 000 101 000 -14 000 203 000 125 000 84 000
Skattekostnad
-74 000 -62 000 -65 000 -2 000 -34 000 39 000 -60 000 -37 000 -24 000
Ordinært resultat
223 000 123 000 166 000 59 000 67 000 26 000 143 000 88 000 61 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
223 000 123 000 166 000 59 000 67 000 26 000 143 000 88 000 61 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-223 000 -123 000 -166 000 -59 000 -67 000 -26 000 -143 000 -88 000 61 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
520 000 355 000 373 000 449 000 63 000 35 000 69 000 104 000 138 000
Varige driftsmidler
520 000 355 000 373 000 449 000 63 000 35 000 69 000 104 000 138 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
520 000 355 000 373 000 449 000 63 000 35 000 69 000 104 000 138 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 16 000
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 16 000
Kundefordringer
374 000 251 000 264 000 88 000 36 000 24 000 51 000 1 000 47 000
Andre fordringer
19 000 27 000 31 000 21 000 20 000 39 000 5 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
394 000 277 000 295 000 109 000 56 000 64 000 56 000 1 000 47 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 105 000 272 000 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 105 000 272 000 0 0 0
Kasse / Bank / Post
669 000 656 000 485 000 267 000 513 000 233 000 588 000 396 000 105 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 062 000 934 000 780 000 376 000 674 000 569 000 644 000 397 000 168 000
Sum eiendeler
1 582 000 1 289 000 1 153 000 825 000 737 000 604 000 713 000 501 000 306 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
956 000 733 000 609 000 443 000 384 000 317 000 291 000 148 000 61 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
956 000 733 000 609 000 443 000 384 000 317 000 291 000 148 000 61 000
Sum egenkapital
1 056 000 833 000 709 000 543 000 484 000 417 000 391 000 248 000 161 000
SumAvsetnForpl
1 000 0 1 000 2 000 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
1 000 0 1 000 2 000 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
1 000 0 1 000 2 000 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
16 000 34 000 43 000 27 000 28 000 9 000 7 000 19 000 12 000
Betalbar skatt
73 000 64 000 66 000 0 34 000 0 60 000 37 000 24 000
Skyldig offentlige avgifter
268 000 233 000 233 000 179 000 132 000 102 000 162 000 126 000 63 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
168 000 126 000 99 000 74 000 59 000 76 000 93 000 70 000 47 000
Sum kortsiktig gjeld
525 000 456 000 442 000 280 000 253 000 187 000 322 000 252 000 146 000
Sum gjeld
526 000 456 000 443 000 282 000 253 000 187 000 322 000 252 000 146 000
Sum egenkapital og gjeld
1 582 000 1 289 000 1 153 000 825 000 737 000 604 000 713 000 501 000 306 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0