Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
377 000 440 000 505 000 548 000 550 000 551 000 514 000 412 000 387 000
Sum driftsinntekter
377 000 440 000 505 000 548 000 550 000 551 000 514 000 412 000 387 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-20 000 -57 000 -49 000 -37 000 -40 000 -18 000 -18 000 -19 000 -3 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-228 000 -210 000 -289 000 -291 000 -196 000 -186 000 -269 000 -293 000 -404 000
Sum driftskostnader
-248 000 -267 000 -338 000 -328 000 -236 000 -204 000 -287 000 -312 000 -407 000
Driftsresultat
129 000 172 000 167 000 220 000 313 000 347 000 227 000 99 000 -21 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
-160 000 -158 000 -195 000 -166 000 -158 000 -194 000 -268 000 -201 000 -110 000
Resultat før skatt
-31 000 14 000 -28 000 54 000 155 000 152 000 -40 000 -102 000 -130 000
Skattekostnad
-1 000 -4 000 8 000 -15 000 -9 000 0 0 0 0
Ordinært resultat
-32 000 10 000 -20 000 39 000 146 000 152 000 -40 000 -102 000 -130 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-32 000 10 000 -20 000 39 000 146 000 152 000 -40 000 -102 000 -130 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-32 000 10 000 -20 000 39 000 26 000 0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
8 000 9 000 9 000 2 000 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
8 000 9 000 9 000 2 000 0 0 0 0 0
Eiendomer
3 337 000 3 337 000 3 337 000 3 337 000 3 337 000 3 337 000 3 337 000 3 337 000 3 337 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
53 000 110 000 167 000 111 000 148 000 33 000 51 000 69 000 12 000
Varige driftsmidler
3 390 000 3 447 000 3 504 000 3 448 000 3 485 000 3 370 000 3 388 000 3 406 000 3 349 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
496 000 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
496 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
3 894 000 3 456 000 3 513 000 3 450 000 3 485 000 3 370 000 3 388 000 3 406 000 3 349 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
6 000 2 000 0 0 0 0 0 0 11 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 17 000 8 000
Sum Fordringer
6 000 2 000 0 0 0 0 0 17 000 19 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 0 1 000 0 54 000 32 000 37 000 22 000 33 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
6 000 2 000 1 000 0 54 000 32 000 37 000 39 000 52 000
Sum eiendeler
3 899 000 3 457 000 3 514 000 3 450 000 3 539 000 3 402 000 3 425 000 3 446 000 3 401 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
22 000 54 000 45 000 65 000 26 000 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
22 000 54 000 45 000 65 000 26 000 -120 000 -272 000 -232 000 -130 000
Sum egenkapital
122 000 154 000 145 000 165 000 126 000 -20 000 -172 000 -132 000 -30 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
3 383 000 2 983 000 3 162 000 3 129 000 3 282 000 3 322 000 3 469 000 3 514 000 3 414 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
3 383 000 2 983 000 3 162 000 3 129 000 3 282 000 3 322 000 3 469 000 3 514 000 3 414 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
3 383 000 2 983 000 3 162 000 3 129 000 3 282 000 3 322 000 3 469 000 3 514 000 3 414 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 -2 000 0 -3 000
Betalbar skatt
0 4 000 0 17 000 9 000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
394 000 317 000 208 000 139 000 121 000 99 000 130 000 64 000 20 000
Sum kortsiktig gjeld
394 000 320 000 208 000 156 000 130 000 100 000 128 000 63 000 17 000
Sum gjeld
3 777 000 3 303 000 3 370 000 3 285 000 3 412 000 3 422 000 3 597 000 3 577 000 3 431 000
Sum egenkapital og gjeld
3 899 000 3 457 000 3 514 000 3 450 000 3 539 000 3 402 000 3 425 000 3 446 000 3 401 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0