Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 16 000 0 40 000 0 921 000 1 192 000
Andre driftsinntekter
462 000 72 000 77 000 85 000 78 000 47 000 64 000 74 000 39 000
Sum driftsinntekter
462 000 72 000 77 000 101 000 78 000 87 000 64 000 995 000 1 231 000
Varekostnad
0 0 0 -19 000 0 0 0 -580 000 -674 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 -281 000 -433 000
Avskrivninger
-145 000 -24 000 -39 000 -36 000 -29 000 -41 000 -25 000 -16 000 -17 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-26 000 -19 000 -28 000 -28 000 -73 000 -31 000 -57 000 -158 000 -207 000
Sum driftskostnader
-171 000 -43 000 -67 000 -83 000 -102 000 -72 000 -82 000 -1 035 000 -1 331 000
Driftsresultat
291 000 29 000 11 000 18 000 -23 000 15 000 -18 000 -40 000 -100 000
Sum finansinntekter
0 5 000 12 000 20 000 0 0 0 3 000 2 000
Sum finansutgifter
-154 000 -25 000 -35 000 -41 000 -16 000 -131 000 -10 000 -10 000 -3 000
Resultat før skatt
136 000 9 000 -11 000 -3 000 -39 000 -116 000 -27 000 -47 000 -101 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
136 000 9 000 -11 000 -3 000 -39 000 -116 000 -27 000 -47 000 -101 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
136 000 9 000 -11 000 -3 000 -39 000 -116 000 -27 000 -47 000 -101 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
2 233 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
17 000 37 000 61 000 73 000 122 000 143 000 184 000 0 81 000
Varige driftsmidler
2 250 000 37 000 61 000 73 000 122 000 143 000 184 000 0 81 000
Investering i datterselskap
0 320 000 320 000 320 000 320 000 120 000 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 134 000 242 000 341 000 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 320 000 454 000 562 000 662 000 120 000 0 5 000 5 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 250 000 357 000 515 000 634 000 783 000 263 000 184 000 5 000 86 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 131 000
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 131 000
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 5 000 6 000
Andre fordringer
84 000 0 0 0 4 000 1 000 0 0 8 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
84 000 0 0 0 4 000 1 000 0 5 000 15 000
Aksjer i samme konsern
320 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
320 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
65 000 53 000 27 000 26 000 16 000 7 000 0 26 000 19 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
469 000 53 000 27 000 26 000 20 000 8 000 0 31 000 165 000
Sum eiendeler
2 719 000 410 000 542 000 661 000 803 000 272 000 184 000 36 000 252 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
483 000 483 000 483 000 483 000 483 000 484 000 244 000 101 000 101 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-200 000 -336 000 -345 000 -333 000 -330 000 -291 000 -176 000 -148 000 -101 000
Sum egenkapital
283 000 147 000 138 000 150 000 153 000 192 000 68 000 -48 000 0
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
2 380 000 240 000 372 000 504 000 636 000 79 000 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
2 380 000 240 000 372 000 504 000 636 000 79 000 108 000 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
2 380 000 240 000 372 000 504 000 636 000 79 000 108 000 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 5 000 0 48 000
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
7 000 1 000 1 000 1 000 10 000 0 3 000 3 000 67 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
10 000 3 000 3 000 2 000 0 0 0 52 000 35 000
Kortsiktig konserngjeld
28 000 18 000 25 000 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
11 000 2 000 2 000 3 000 4 000 1 000 1 000 28 000 102 000
Sum kortsiktig gjeld
56 000 23 000 31 000 7 000 14 000 1 000 9 000 83 000 252 000
Sum gjeld
2 436 000 263 000 403 000 511 000 650 000 80 000 117 000 83 000 252 000
Sum egenkapital og gjeld
2 719 000 410 000 542 000 661 000 803 000 272 000 184 000 36 000 252 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0