Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
88 000 83 000 87 000 83 000 76 000 79 000 78 000 152 000 147 000 91 000 26 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
88 000 83 000 87 000 83 000 76 000 79 000 78 000 152 000 147 000 91 000 26 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-12 000 -12 000 -12 000 -9 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -37 000 -1 000 -1 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-52 000 -42 000 -55 000 -40 000 -84 000 -68 000 -92 000 -148 000 -93 000 -79 000 -26 000
Sum driftskostnader
-64 000 -54 000 -67 000 -49 000 -85 000 -69 000 -93 000 -149 000 -130 000 -80 000 -27 000
Driftsresultat
24 000 29 000 19 000 35 000 -9 000 10 000 -15 000 3 000 16 000 11 000 -1 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 9 000 0 0 0 0
Resultat før skatt
24 000 29 000 19 000 35 000 -9 000 10 000 -6 000 3 000 17 000 11 000 -1 000
Skattekostnad
-1 000 -7 000 -1 000 -10 000 5 000 -3 000 -2 000 -4 000 -5 000 -3 000 0
Ordinært resultat
24 000 22 000 18 000 25 000 -4 000 7 000 -8 000 0 12 000 8 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
24 000 22 000 18 000 25 000 -14 000 7 000 -8 000 0 12 000 8 000 0
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
24 000 22 000 18 000 25 000 -14 000 7 000 -8 000 7 000 12 000 8 000 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
2 000 2 000 2 000 2 000 5 000 0 2 000 0 0 0 0
Immatrielle midler
2 000 2 000 2 000 2 000 5 000 0 2 000 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 000 2 000 2 000 2 000 5 000 0 2 000 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
22 000 33 000 23 000 16 000 13 000 18 000 6 000 15 000 12 000 20 000 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
22 000 33 000 23 000 16 000 13 000 18 000 6 000 15 000 12 000 20 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0
Kasse / Bank / Post
136 000 89 000 56 000 16 000 15 000 58 000 3 000 20 000 24 000 16 000 1 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
158 000 122 000 79 000 32 000 28 000 76 000 9 000 85 000 86 000 36 000 1 000
Sum eiendeler
159 000 124 000 81 000 33 000 33 000 76 000 11 000 85 000 86 000 36 000 1 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000
Annen egenkapital
115 000 91 000 69 000 50 000 22 000 26 000 19 000 27 000 20 000 8 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
115 000 91 000 69 000 50 000 22 000 26 000 19 000 27 000 20 000 8 000 -1 000
Sum egenkapital
116 000 92 000 70 000 51 000 23 000 26 000 19 000 28 000 21 000 9 000 0
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
1 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 4 000 1 000 0 0
Betalbar skatt
-7 000 0 -2 000 2 000 -1 000 0 -1 000 4 000 5 000 3 000 0
Skyldig offentlige avgifter
16 000 19 000 18 000 17 000 13 000 12 000 12 000 28 000 33 000 15 000 3 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
34 000 12 000 -7 000 -38 000 -3 000 37 000 -20 000 29 000 26 000 9 000 -2 000
Sum kortsiktig gjeld
44 000 32 000 11 000 -18 000 9 000 50 000 -8 000 65 000 65 000 28 000 1 000
Sum gjeld
44 000 32 000 11 000 -18 000 9 000 50 000 -8 000 65 000 65 000 28 000 1 000
Sum egenkapital og gjeld
159 000 124 000 81 000 33 000 33 000 76 000 11 000 92 000 86 000 36 000 1 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0