Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 500 000 2 232 000 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 500 000 2 232 000 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-59 000 -94 000 -111 000 -88 000 -167 000 -30 000 -39 000 -25 000 0
Sum driftskostnader
-59 000 -94 000 -111 000 -88 000 -167 000 -30 000 -39 000 -25 000 0
Driftsresultat
-59 000 -94 000 389 000 2 143 000 -167 000 -30 000 -39 000 -25 000 0
Sum finansinntekter
2 765 000 13 826 000 5 081 000 3 698 000 11 887 000 6 069 000 18 379 000 4 187 000 2 854 000
Sum finansutgifter
0 -1 605 000 -1 547 000 -7 302 000 -1 032 000 -2 000 -6 491 000 -192 000 -57 000
Resultat før skatt
2 706 000 12 128 000 3 923 000 -1 460 000 10 688 000 6 037 000 11 849 000 3 970 000 2 796 000
Skattekostnad
-55 000 -125 000 -161 000 -677 000 -71 000 -19 000 -99 000 -36 000 -24 000
Ordinært resultat
2 651 000 12 003 000 3 763 000 -2 137 000 10 617 000 6 019 000 11 750 000 3 934 000 2 772 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
2 651 000 12 003 000 3 763 000 -2 137 000 10 617 000 6 019 000 11 750 000 3 934 000 2 772 000
Utbytte
0 -600 000 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
2 651 000 11 403 000 3 763 000 2 137 000 10 617 000 6 019 000 11 750 000 3 934 000 2 772 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
5 627 000 5 642 000 5 642 000 4 547 000 452 000 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
1 800 000 300 000 0 1 494 000 3 555 000 0 0 0 6 000 000
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 6 378 000 8 860 000 7 866 000 2 166 000 3 420 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 1 472 000 1 835 000 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
7 427 000 5 942 000 5 642 000 6 041 000 11 856 000 10 695 000 7 866 000 2 166 000 9 420 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
7 427 000 5 942 000 5 642 000 6 041 000 11 856 000 10 695 000 7 866 000 2 166 000 9 420 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 67 000 78 000 9 000 0 0 1 234 000 0 86 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 67 000 78 000 9 000 0 0 1 234 000 0 86 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
37 718 000 37 348 000 28 955 000 24 206 000 17 960 000 14 788 000 9 612 000 6 522 000 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
37 718 000 37 348 000 28 955 000 24 206 000 17 960 000 14 788 000 9 612 000 6 522 000 0
Kasse / Bank / Post
6 484 000 9 147 000 3 087 000 4 212 000 6 203 000 90 000 665 000 2 052 000 1 072 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
44 202 000 46 562 000 32 121 000 28 427 000 24 163 000 14 878 000 11 511 000 8 574 000 1 158 000
Sum eiendeler
51 630 000 52 504 000 37 763 000 34 468 000 36 019 000 25 572 000 19 376 000 10 740 000 10 578 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
766 000 766 000 766 000 766 000 766 000 766 000 766 000 766 000 764 000
Annen egenkapital
50 772 000 48 120 000 36 717 000 32 955 000 35 092 000 24 475 000 18 456 000 6 706 000 2 772 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
50 772 000 48 120 000 36 717 000 32 955 000 35 092 000 24 475 000 18 456 000 6 706 000 2 772 000
Sum egenkapital
51 538 000 48 886 000 37 483 000 33 721 000 35 858 000 25 241 000 19 222 000 7 472 000 3 536 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 6 950 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 6 950 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 3 036 000 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 3 036 000 6 950 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 5 000 0
Betalbar skatt
55 000 125 000 160 000 677 000 134 000 81 000 99 000 36 000 24 000
Skyldig offentlige avgifter
0 0 104 000 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 600 000 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
37 000 2 892 000 15 000 70 000 27 000 250 000 55 000 191 000 67 000
Sum kortsiktig gjeld
92 000 3 618 000 279 000 747 000 161 000 331 000 154 000 232 000 91 000
Sum gjeld
92 000 3 618 000 279 000 747 000 161 000 331 000 154 000 3 268 000 7 041 000
Sum egenkapital og gjeld
51 630 000 52 504 000 37 763 000 34 468 000 36 019 000 25 572 000 19 376 000 10 740 000 10 578 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0