Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 7 000 2 000 48 000 0 0 0 2 000 0 49 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 7 000 2 000 48 000 0 0 0 2 000 0 49 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
0 -2 000 -6 000 -1 000 -3 000 -6 000 -7 000 -10 000 93 000 -114 000 -2 000
Sum driftskostnader
0 -2 000 -6 000 -1 000 -3 000 -6 000 -7 000 -10 000 93 000 -114 000 -45 000
Driftsresultat
0 -2 000 0 0 44 000 -6 000 -7 000 -10 000 95 000 -114 000 4 000
Sum finansinntekter
0 1 000 0 0 0 0 25 000 0 0 5 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 -3 000 0 -1 000 -29 000 -6 000 -100 000 0 0
Resultat før skatt
0 -1 000 0 -3 000 44 000 -7 000 -10 000 -15 000 -5 000 -109 000 4 000
Skattekostnad
0 0 0 0 -1 000 0 0 1 000 0 0 -1 000
Ordinært resultat
0 -1 000 0 -3 000 43 000 -7 000 -10 000 -14 000 -5 000 -109 000 3 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
0 -1 000 0 -3 000 43 000 -7 000 -10 000 -14 000 -5 000 -109 000 3 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 43 000 -7 000 -10 000 -14 000 0 -7 000 3 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 36 000 36 000 36 000 64 000 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
1 000 1 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 6 000
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
1 000 1 000 2 000 0 36 000 36 000 36 000 64 000 0 0 6 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 000 1 000 2 000 0 36 000 36 000 36 000 64 000 0 0 6 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 100 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 100 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 2 000 1 000 0 1 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 2 000 6 000 0 101 000
Sum eiendeler
1 000 1 000 2 000 2 000 36 000 38 000 38 000 65 000 6 000 0 108 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 104 000
Annen egenkapital
-99 000 -99 000 -98 000 -99 000 -95 000 -139 000 -132 000 -121 000 -107 000 -102 000 3 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-99 000 -99 000 -98 000 -99 000 -95 000 -139 000 -132 000 -121 000 -107 000 -102 000 3 000
Sum egenkapital
1 000 1 000 2 000 1 000 5 000 -39 000 -32 000 -21 000 -7 000 -2 000 107 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 1 000 31 000 76 000 70 000 87 000 12 000 2 000 0
Sum kortsiktig gjeld
0 0 0 1 000 32 000 76 000 70 000 87 000 12 000 2 000 1 000
Sum gjeld
0 0 0 1 000 32 000 76 000 70 000 87 000 12 000 2 000 1 000
Sum egenkapital og gjeld
1 000 1 000 2 000 2 000 36 000 38 000 38 000 65 000 6 000 0 108 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0