Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
732 000 1 222 000 1 425 000 974 000 1 039 000 1 080 000 1 054 000 781 000 389 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 13 000
Sum driftsinntekter
732 000 1 222 000 1 425 000 974 000 1 039 000 1 080 000 1 054 000 781 000 402 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-390 000 -372 000 -411 000 -337 000 -358 000 -292 000 -300 000 -267 000 -168 000
Sum driftskostnader
-390 000 -372 000 -411 000 -337 000 -358 000 -292 000 -300 000 -267 000 -168 000
Driftsresultat
341 000 849 000 1 014 000 638 000 681 000 788 000 754 000 514 000 234 000
Sum finansinntekter
0 1 000 2 000 2 000 1 000 2 000 6 000 6 000 2 000
Sum finansutgifter
-1 000 -1 000 -2 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0
Resultat før skatt
341 000 849 000 1 014 000 639 000 682 000 789 000 759 000 518 000 235 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
341 000 849 000 1 014 000 639 000 682 000 789 000 759 000 518 000 235 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
341 000 849 000 1 014 000 639 000 682 000 789 000 759 000 518 000 235 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
341 000 849 000 1 014 000 639 000 682 000 789 000 759 000 518 000 235 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
138 000 162 000 416 000 264 000 475 000 474 000 349 000 304 000 244 000
Andre fordringer
14 000 8 000 13 000 14 000 6 000 0 16 000 0 1 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
152 000 170 000 429 000 278 000 481 000 474 000 365 000 304 000 245 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
175 000 70 000 33 000 13 000 78 000 81 000 8 000 113 000 183 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
327 000 240 000 462 000 291 000 559 000 555 000 373 000 417 000 428 000
Sum eiendeler
377 000 290 000 512 000 341 000 609 000 605 000 423 000 467 000 478 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
348 000 240 000 410 000 274 000 516 000 506 000 355 000 415 000 435 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
348 000 240 000 410 000 274 000 516 000 506 000 355 000 415 000 435 000
Sum egenkapital
348 000 240 000 410 000 274 000 516 000 506 000 355 000 415 000 435 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 6 000 33 000 34 000 10 000 14 000 8 000 9 000 2 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
29 000 44 000 69 000 33 000 82 000 85 000 60 000 43 000 41 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
29 000 50 000 102 000 67 000 92 000 98 000 68 000 52 000 43 000
Sum gjeld
29 000 50 000 102 000 67 000 92 000 98 000 68 000 52 000 43 000
Sum egenkapital og gjeld
377 000 290 000 512 000 341 000 609 000 605 000 423 000 467 000 478 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0