Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
400 000 0 0 0 0 0 0 115 000 71 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
400 000 0 0 0 0 0 0 115 000 71 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 -2 000 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 -300 000 -433 000 -314 000 -314 000 -314 000 -314 000 -210 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
69 000 -11 000 -9 000 -10 000 -10 000 -26 000 -39 000 -100 000 -124 000
Sum driftskostnader
69 000 -11 000 -309 000 -443 000 -324 000 -340 000 -353 000 -416 000 -334 000
Driftsresultat
469 000 -11 000 -309 000 -443 000 -324 000 -340 000 -354 000 -301 000 -263 000
Sum finansinntekter
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 1 000 1 000
Sum finansutgifter
0 -1 000 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
470 000 -11 000 -308 000 -442 000 -323 000 -340 000 -351 000 -301 000 -262 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 -159 000 84 000 75 000
Ordinært resultat
470 000 -11 000 -308 000 -442 000 -323 000 -340 000 -511 000 -217 000 -187 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
470 000 -11 000 -308 000 -442 000 -323 000 -340 000 -511 000 -217 000 -187 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 159 000 75 000
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 159 000 75 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 300 000 733 000 1 048 000 1 362 000 1 676 000 1 990 000
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 300 000 733 000 1 048 000 1 362 000 1 676 000 1 990 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 300 000 733 000 1 048 000 1 362 000 1 836 000 2 066 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 59 000 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 18 000 0 318 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0 18 000 59 000 318 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
228 000 212 000 223 000 231 000 239 000 248 000 256 000 268 000 111 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
228 000 212 000 223 000 231 000 239 000 248 000 274 000 328 000 429 000
Sum eiendeler
228 000 212 000 223 000 531 000 973 000 1 296 000 1 636 000 2 163 000 2 495 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-299 000 -2 338 000 -2 327 000 -2 019 000 -1 577 000 -1 254 000 -914 000 -404 000 -187 000
Sum egenkapital
1 000 -2 038 000 -2 027 000 -1 719 000 -1 277 000 -954 000 -614 000 -104 000 113 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 2 250 000 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 2 250 000 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
227 000 2 250 000 0 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000
Sum langsiktig gjeld
227 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 10 000 132 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 7 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 17 000 132 000
Sum gjeld
227 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 267 000 2 382 000
Sum egenkapital og gjeld
228 000 212 000 223 000 531 000 973 000 1 296 000 1 636 000 2 163 000 2 495 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0