Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
183 000 191 000 190 000 116 000 42 000 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
183 000 191 000 190 000 116 000 42 000 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-58 000 -40 000 -48 000 -64 000 -68 000 -8 000 -15 000 -9 000 0
Sum driftskostnader
-58 000 -40 000 -48 000 -64 000 -68 000 -8 000 -15 000 -9 000 0
Driftsresultat
125 000 151 000 142 000 52 000 -26 000 -8 000 -15 000 -9 000 0
Sum finansinntekter
252 000 223 000 235 000 211 000 188 000 166 000 236 000 411 000 202 000
Sum finansutgifter
-88 000 -90 000 -94 000 -86 000 -27 000 0 0 0 0
Resultat før skatt
290 000 285 000 283 000 177 000 135 000 158 000 220 000 402 000 202 000
Skattekostnad
-21 000 -22 000 0 0 0 -4 000 -4 000 0 0
Ordinært resultat
269 000 262 000 282 000 176 000 135 000 155 000 216 000 402 000 202 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
269 000 262 000 282 000 176 000 135 000 155 000 216 000 402 000 202 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
269 000 262 000 282 000 176 000 135 000 155 000 216 000 402 000 202 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
2 741 000 2 741 000 2 741 000 2 741 000 2 741 000 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
2 741 000 2 741 000 2 741 000 2 741 000 2 741 000 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
617 000 617 000 617 000 617 000 476 000 506 000 506 000 506 000 278 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
617 000 617 000 617 000 617 000 476 000 506 000 506 000 506 000 278 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
3 358 000 3 358 000 3 358 000 3 358 000 3 217 000 506 000 506 000 506 000 278 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 6 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
25 000 25 000 25 000 0 0 0 6 000 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
938 000 789 000 678 000 476 000 445 000 798 000 645 000 391 000 277 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
963 000 814 000 703 000 476 000 445 000 798 000 652 000 391 000 277 000
Sum eiendeler
4 320 000 4 171 000 4 060 000 3 833 000 3 662 000 1 304 000 1 158 000 897 000 555 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
2 100 000 1 831 000 1 569 000 1 286 000 1 110 000 975 000 820 000 604 000 202 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
2 100 000 1 831 000 1 569 000 1 286 000 1 110 000 975 000 820 000 604 000 202 000
Sum egenkapital
2 200 000 1 931 000 1 669 000 1 386 000 1 210 000 1 075 000 920 000 704 000 302 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
1 918 000 1 960 000 2 102 000 2 144 000 2 186 000 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
1 918 000 1 960 000 2 102 000 2 144 000 2 186 000 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
1 918 000 1 960 000 2 102 000 2 144 000 2 186 000 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
17 000 22 000 0 0 0 4 000 4 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
185 000 258 000 290 000 304 000 266 000 226 000 233 000 193 000 253 000
Sum kortsiktig gjeld
203 000 280 000 290 000 304 000 266 000 229 000 237 000 193 000 253 000
Sum gjeld
2 121 000 2 240 000 2 392 000 2 448 000 2 452 000 229 000 237 000 193 000 253 000
Sum egenkapital og gjeld
4 320 000 4 171 000 4 060 000 3 833 000 3 662 000 1 304 000 1 158 000 897 000 555 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0