Stiftelsen Skoleskipet S/Y Mohawk Ii

Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 430 000 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
624 000 0 503 000 785 000 4 979 000 1 752 000 1 670 000 5 170 000 551 000
Sum driftsinntekter
624 000 430 000 503 000 785 000 4 979 000 1 752 000 1 670 000 5 170 000 551 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-100 000 -91 000 -96 000 -276 000 -3 552 000 -1 825 000 -2 377 000 -3 955 000 -1 042 000
Sum driftskostnader
-100 000 -91 000 -96 000 -276 000 -3 552 000 -1 825 000 -2 377 000 -3 955 000 -1 042 000
Driftsresultat
524 000 339 000 407 000 509 000 1 428 000 -135 000 -758 000 1 188 000 -491 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 16 000 0 1 000 0 0
Sum finansutgifter
-187 000 -192 000 -180 000 -167 000 -272 000 -301 000 -377 000 -137 000 -9 000
Resultat før skatt
337 000 147 000 227 000 342 000 1 172 000 -436 000 -1 134 000 1 051 000 -500 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
337 000 147 000 227 000 342 000 1 172 000 -436 000 -1 134 000 1 051 000 -500 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
337 000 147 000 227 000 342 000 1 172 000 -437 000 -1 134 000 1 051 000 -500 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
337 000 0 227 000 342 000 1 171 000 -437 000 -1 134 000 1 051 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 100 000 9 100 000 9 100 000 5 000 000
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 100 000 9 100 000 9 100 000 5 000 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 100 000 9 100 000 9 100 000 5 000 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
14 000 14 000 13 000 13 000 0 171 000 105 000 105 000 100 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
14 000 14 000 13 000 13 000 0 171 000 105 000 105 000 100 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
308 000 16 000 55 000 2 000 112 000 14 000 94 000 326 000 98 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
322 000 30 000 68 000 15 000 112 000 185 000 199 000 431 000 198 000
Sum eiendeler
9 476 000 9 184 000 9 222 000 9 169 000 9 266 000 9 285 000 9 299 000 9 531 000 5 198 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000
Annen egenkapital
1 204 000 867 000 719 000 493 000 151 000 -1 020 000 -584 000 551 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 204 000 867 000 719 000 493 000 151 000 -1 020 000 -584 000 551 000 -500 000
Sum egenkapital
6 304 000 5 967 000 5 819 000 5 593 000 5 251 000 4 080 000 4 516 000 5 651 000 4 600 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
3 131 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
3 131 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 3 217 000 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
3 131 000 3 217 000 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 3 398 000 3 576 000 0 0 0 0 598 000
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 50 000 183 000 78 000 328 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
42 000 0 5 000 0 3 965 000 5 023 000 4 704 000 3 553 000 0
Sum kortsiktig gjeld
42 000 0 3 403 000 3 576 000 4 015 000 5 206 000 4 783 000 3 880 000 598 000
Sum gjeld
3 173 000 3 217 000 3 403 000 3 576 000 4 015 000 5 206 000 4 783 000 3 880 000 598 000
Sum egenkapital og gjeld
9 476 000 9 184 000 9 222 000 9 169 000 9 266 000 9 285 000 9 299 000 9 531 000 5 198 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0