Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
621 000 636 000 733 000 692 000 618 000 758 000 694 000 534 000 256 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 3 000 0 0 0
Sum driftsinntekter
621 000 636 000 733 000 692 000 618 000 760 000 694 000 534 000 256 000
Varekostnad
-15 000 -7 000 -19 000 -14 000 -13 000 -36 000 -25 000 -10 000 -37 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-38 000 -75 000 -85 000 -75 000 -71 000 -70 000 -77 000 -75 000 -51 000
Avskrivninger
-117 000 -129 000 -133 000 -186 000 -265 000 -219 000 -160 000 -153 000 -101 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-332 000 -361 000 -374 000 -377 000 -442 000 -382 000 -304 000 -273 000 -262 000
Sum driftskostnader
-502 000 -572 000 -611 000 -652 000 -791 000 -707 000 -566 000 -511 000 -451 000
Driftsresultat
119 000 64 000 121 000 40 000 -172 000 52 000 129 000 23 000 -196 000
Sum finansinntekter
0 0 0 2 000 1 000 0 2 000 1 000 0
Sum finansutgifter
-2 000 -16 000 -21 000 -22 000 -33 000 -52 000 0 -27 000 -17 000
Resultat før skatt
117 000 49 000 100 000 20 000 -204 000 1 000 131 000 -3 000 -213 000
Skattekostnad
-32 000 -16 000 -28 000 -6 000 57 000 0 -36 000 1 000 60 000
Ordinært resultat
85 000 33 000 72 000 14 000 -147 000 1 000 95 000 -2 000 -153 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
85 000 33 000 72 000 14 000 -147 000 1 000 95 000 -2 000 -153 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
56 000 53 000 48 000 76 000 82 000 24 000 24 000 60 000 60 000
Immatrielle midler
56 000 53 000 48 000 76 000 82 000 24 000 24 000 60 000 60 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 201 000 313 000 478 000 410 000 359 000 513 000 666 000
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
214 000 332 000 116 000 136 000 157 000 177 000 198 000 0 0
Varige driftsmidler
214 000 332 000 316 000 449 000 635 000 587 000 557 000 513 000 666 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
270 000 384 000 365 000 525 000 717 000 611 000 581 000 573 000 726 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 13 000 15 000 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 13 000 15 000 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 48 000 0 0 0 0 1 000 22 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 48 000 0 0 0 0 1 000 22 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
321 000 135 000 141 000 217 000 83 000 363 000 233 000 186 000 133 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
321 000 183 000 141 000 217 000 83 000 363 000 246 000 223 000 133 000
Sum eiendeler
591 000 567 000 506 000 742 000 799 000 974 000 828 000 796 000 859 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 110 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-1 000 -87 000 -120 000 -192 000 -206 000 -60 000 -60 000 -155 000 -153 000
Sum egenkapital
209 000 123 000 90 000 18 000 4 000 150 000 150 000 55 000 -43 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
295 000 367 000 333 000 646 000 725 000 765 000 605 000 686 000 860 000
Sum langsiktig gjeld
295 000 367 000 333 000 646 000 725 000 765 000 605 000 686 000 860 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
35 000 42 000 32 000 8 000 33 000 15 000 2 000 2 000 6 000
Betalbar skatt
35 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
14 000 7 000 31 000 36 000 22 000 28 000 28 000 24 000 9 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
3 000 7 000 19 000 34 000 15 000 16 000 44 000 30 000 27 000
Sum kortsiktig gjeld
87 000 77 000 83 000 78 000 70 000 59 000 73 000 56 000 42 000
Sum gjeld
382 000 444 000 416 000 724 000 795 000 824 000 678 000 742 000 902 000
Sum egenkapital og gjeld
591 000 567 000 506 000 742 000 799 000 974 000 828 000 796 000 859 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0