Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
989 000 984 000 946 000 960 000 905 000 836 000 913 000 387 000 488 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 91 000 -52 000 52 000 0
Sum driftsinntekter
989 000 984 000 946 000 960 000 905 000 928 000 861 000 439 000 488 000
Varekostnad
-16 000 -29 000 -8 000 0 -7 000 -13 000 -63 000 -9 000 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-664 000 -867 000 -688 000 -726 000 -775 000 -668 000 -444 000 -447 000 -287 000
Avskrivninger
-6 000 -6 000 -5 000 -6 000 -10 000 -10 000 -10 000 -3 000 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-272 000 -133 000 -187 000 -145 000 -168 000 -139 000 -269 000 -282 000 -136 000
Sum driftskostnader
-958 000 -1 035 000 -888 000 -877 000 -960 000 -830 000 -786 000 -741 000 -423 000
Driftsresultat
31 000 -51 000 58 000 84 000 -55 000 96 000 74 000 -302 000 65 000
Sum finansinntekter
7 000 10 000 0 0 25 000 131 000 1 000 138 000 2 012 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 -21 000 -105 000 -60 000 0
Resultat før skatt
38 000 -41 000 58 000 84 000 -30 000 206 000 -29 000 -224 000 2 077 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 -16 000
Ordinært resultat
38 000 -41 000 58 000 84 000 -30 000 206 000 -29 000 -224 000 2 061 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
38 000 -41 000 58 000 84 000 -30 000 206 000 -29 000 -224 000 2 061 000
Utbytte
-128 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 0 0 -420 000 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-90 000 -141 000 -42 000 -16 000 -130 000 206 000 -29 000 -644 000 2 061 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 6 000 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
4 000 10 000 16 000 0 0 16 000 26 000 36 000 0
Varige driftsmidler
4 000 10 000 16 000 0 6 000 16 000 26 000 36 000 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
1 382 000 1 382 000 1 382 000 1 382 000 1 382 000 1 382 000 1 382 000 1 382 000 737 000
ObligAndFordringer
775 000 848 000 948 000 518 000 518 000 493 000 426 000 426 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
2 157 000 2 230 000 2 330 000 1 900 000 1 900 000 1 875 000 2 808 000 2 883 000 1 488 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 161 000 2 240 000 2 346 000 1 900 000 1 906 000 1 891 000 2 834 000 2 919 000 1 488 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
64 000 0 115 000 0 0 91 000 21 000 16 000 16 000
Andre fordringer
0 12 000 0 517 000 621 000 613 000 556 000 434 000 131 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
64 000 12 000 115 000 517 000 621 000 704 000 577 000 449 000 147 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
80 000 133 000 33 000 122 000 64 000 75 000 4 000 94 000 1 066 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
144 000 145 000 148 000 638 000 686 000 780 000 581 000 543 000 1 214 000
Sum eiendeler
2 305 000 2 385 000 2 494 000 2 538 000 2 591 000 2 671 000 3 415 000 3 462 000 2 702 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Annen egenkapital
1 494 000 1 584 000 1 725 000 1 767 000 1 783 000 1 914 000 1 807 000 1 417 000 2 061 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 494 000 1 584 000 1 725 000 1 767 000 1 783 000 1 914 000 1 807 000 1 417 000 2 061 000
Sum egenkapital
1 994 000 2 084 000 2 225 000 2 267 000 2 283 000 2 414 000 2 307 000 1 917 000 2 561 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 950 000 950 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 950 000 950 000 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 950 000 950 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
6 000 4 000 7 000 5 000 22 000 20 000 5 000 63 000 24 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 16 000
Skyldig offentlige avgifter
107 000 104 000 89 000 79 000 107 000 65 000 83 000 26 000 70 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
128 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 420 000 0
Annen kortsiktig gjeld
70 000 94 000 73 000 87 000 80 000 173 000 70 000 87 000 31 000
Sum kortsiktig gjeld
311 000 301 000 269 000 271 000 308 000 258 000 158 000 595 000 141 000
Sum gjeld
311 000 301 000 269 000 271 000 308 000 258 000 1 108 000 1 545 000 141 000
Sum egenkapital og gjeld
2 305 000 2 385 000 2 494 000 2 538 000 2 591 000 2 671 000 3 415 000 3 462 000 2 702 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0