Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
603 000 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 625 000 574 000 569 000 594 000 642 000 816 000 857 000
Sum driftsinntekter
603 000 625 000 574 000 568 000 594 000 642 000 816 000 857 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-427 000 -250 000 -225 000 -357 000 -16 000 -246 000 -178 000 -147 000
Sum driftskostnader
-427 000 -250 000 -225 000 -357 000 -16 000 -246 000 -178 000 -147 000
Driftsresultat
176 000 375 000 350 000 211 000 404 000 396 000 638 000 710 000
Sum finansinntekter
4 000 4 000 4 000 6 000 4 000 0 1 000 0
Sum finansutgifter
-300 000 -338 000 -278 000 -301 000 -352 000 -410 000 -594 000 -607 000
Resultat før skatt
-121 000 40 000 75 000 -84 000 55 000 -15 000 45 000 103 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-121 000 40 000 75 000 -84 000 55 000 -15 000 45 000 103 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-121 000 40 000 75 000 -84 000 55 000 -15 000 45 000 103 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 45 000 103 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
27 630 000 27 630 000 27 630 000 27 630 000 27 630 000 27 630 000 27 630 000 27 630 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
27 630 000 27 630 000 27 630 000 27 630 000 27 630 000 27 630 000 27 630 000 27 630 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
27 630 000 27 630 000 27 630 000 27 630 000 27 630 000 27 630 000 27 630 000 27 630 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 3 000 0 16 000 19 000 0 175 000 0
Andre fordringer
10 000 5 000 32 000 5 000 5 000 94 000 0 166 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
10 000 8 000 32 000 21 000 24 000 94 000 175 000 166 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
297 000 247 000 187 000 130 000 235 000 209 000 14 000 41 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
307 000 255 000 218 000 151 000 258 000 303 000 188 000 208 000
Sum eiendeler
27 937 000 27 885 000 27 848 000 27 781 000 27 888 000 27 933 000 27 818 000 27 838 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
18 501 000 18 501 000 18 501 000 18 501 000 18 501 000 18 501 000 19 536 000 18 501 000
Annen egenkapital
3 114 000 3 235 000 2 205 000 2 129 000 1 193 000 1 138 000 118 000 103 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
3 114 000 3 235 000 2 205 000 2 129 000 1 193 000 1 138 000 118 000 103 000
Sum egenkapital
21 615 000 21 736 000 20 706 000 20 630 000 19 694 000 19 639 000 19 654 000 18 604 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 6 123 000 7 113 000 7 113 000 8 134 000 8 134 000 8 134 000 9 169 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 6 123 000 7 113 000 7 113 000 8 134 000 8 134 000 8 134 000 9 169 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
6 123 000 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
6 123 000 6 123 000 7 113 000 7 113 000 8 134 000 8 134 000 8 134 000 9 169 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 1 000 2 000 13 000 2 000 14 000 3 000 15 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
199 000 25 000 27 000 24 000 58 000 146 000 27 000 49 000
Sum kortsiktig gjeld
199 000 26 000 30 000 38 000 60 000 160 000 30 000 64 000
Sum gjeld
6 322 000 6 149 000 7 143 000 7 151 000 8 194 000 8 294 000 8 164 000 9 233 000
Sum egenkapital og gjeld
27 937 000 27 885 000 27 848 000 27 781 000 27 888 000 27 933 000 27 818 000 27 838 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0