Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-31 000 -152 000 -18 000 -12 000 -11 000 -11 000 -4 000 -10 000 0
Sum driftskostnader
-31 000 -152 000 -18 000 -12 000 -11 000 -11 000 -4 000 -10 000 0
Driftsresultat
-31 000 -152 000 -18 000 -12 000 -11 000 -11 000 -4 000 -10 000 0
Sum finansinntekter
189 000 2 235 000 1 227 000 1 431 000 477 000 1 411 000 1 182 000 1 167 000 1 134 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 -1 000 0 -5 000 -17 000 -7 000
Resultat før skatt
158 000 2 083 000 1 209 000 1 419 000 464 000 1 400 000 1 172 000 1 140 000 1 126 000
Skattekostnad
-39 000 -685 000 -372 000 -412 000 -135 000 -372 000 -321 000 -318 000 -264 000
Ordinært resultat
119 000 1 398 000 836 000 1 007 000 329 000 1 028 000 851 000 822 000 863 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
119 000 1 398 000 836 000 1 007 000 329 000 1 028 000 851 000 822 000 863 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
119 000 1 398 000 -836 000 -1 007 000 -329 000 1 028 000 851 000 822 000 863 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 109 000 109 000 109 000 109 000 109 000 109 000 109 000 109 000
ObligAndFordringer
957 000 1 332 000 1 504 000 1 495 000 915 000 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
957 000 1 440 000 1 613 000 1 604 000 1 024 000 109 000 109 000 109 000 109 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
957 000 1 440 000 1 613 000 1 604 000 1 024 000 109 000 109 000 109 000 109 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
818 000 1 559 000 424 000 602 000 375 000 1 277 000 1 038 000 1 012 000 1 208 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
818 000 1 559 000 424 000 602 000 375 000 1 277 000 1 038 000 1 012 000 1 208 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
6 496 000 5 051 000 4 192 000 3 226 000 2 796 000 2 773 000 1 933 000 1 415 000 322 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
7 314 000 6 610 000 4 616 000 3 828 000 3 171 000 4 050 000 2 971 000 2 427 000 1 530 000
Sum eiendeler
8 271 000 8 050 000 6 229 000 5 432 000 4 195 000 4 159 000 3 079 000 2 536 000 1 638 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
107 000 107 000 107 000 107 000 107 000 107 000 107 000 107 000 107 000
Annen egenkapital
7 266 000 7 147 000 5 750 000 4 913 000 3 906 000 3 577 000 2 549 000 1 698 000 876 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
7 266 000 7 147 000 5 750 000 4 913 000 3 906 000 3 577 000 2 549 000 1 698 000 876 000
Sum egenkapital
7 373 000 7 254 000 5 856 000 5 020 000 4 013 000 3 684 000 2 656 000 1 804 000 983 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
39 000 685 000 372 000 412 000 135 000 372 000 321 000 318 000 264 000
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
859 000 111 000 0 0 47 000 103 000 103 000 413 000 392 000
Sum kortsiktig gjeld
898 000 796 000 372 000 412 000 182 000 475 000 424 000 731 000 656 000
Sum gjeld
898 000 796 000 372 000 412 000 182 000 475 000 424 000 731 000 656 000
Sum egenkapital og gjeld
8 271 000 8 050 000 6 229 000 5 432 000 4 195 000 4 159 000 3 079 000 2 536 000 1 638 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0