Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
313 000 74 000 0 18 000 0 56 000 0 437 000 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
313 000 74 000 0 18 000 0 56 000 0 437 000 0
Varekostnad
-261 000 -58 000 5 000 -31 000 -31 000 -45 000 -215 000 -378 000 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-29 000 -12 000 -24 000 -22 000 -22 000 -22 000 -21 000 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-985 000 -217 000 -26 000 -124 000 -118 000 -105 000 -193 000 -85 000 -12 000
Sum driftskostnader
-1 275 000 -287 000 -45 000 -177 000 -171 000 -172 000 -429 000 -463 000 -12 000
Driftsresultat
-962 000 -213 000 -45 000 -159 000 -172 000 -116 000 -429 000 -27 000 -12 000
Sum finansinntekter
3 302 000 1 137 000 1 682 000 0 0 0 2 000 1 000 0
Sum finansutgifter
-441 000 -172 000 -1 440 000 -26 000 -874 000 0 -27 000 0 0
Resultat før skatt
1 900 000 751 000 197 000 -185 000 -1 046 000 -116 000 -453 000 -26 000 -12 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
1 900 000 751 000 197 000 -185 000 -1 046 000 -116 000 -453 000 -26 000 -12 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
1 900 000 751 000 197 000 -185 000 -1 046 000 -116 000 -453 000 -26 000 -12 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
1 010 000 0 0 0 0 -1 000 -453 000 -26 000 -12 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 24 000 47 000 69 000 91 000 90 000 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 24 000 47 000 69 000 91 000 90 000 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
104 000 133 000 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
104 000 133 000 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 79 000 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
7 000 11 000 2 000 6 000 72 000 874 000 79 000 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
7 000 11 000 2 000 84 000 72 000 874 000 79 000 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
111 000 144 000 2 000 109 000 118 000 943 000 171 000 90 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
971 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
971 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
285 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
5 924 000 2 064 000 0 0 15 000 11 000 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 130 000 131 000 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
6 209 000 2 064 000 130 000 131 000 15 000 11 000 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
5 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
5 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
200 000 105 000 1 000 1 000 1 000 21 000 129 000 166 000 110 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
7 386 000 2 168 000 131 000 132 000 16 000 32 000 129 000 166 000 110 000
Sum eiendeler
7 497 000 2 313 000 133 000 240 000 134 000 975 000 299 000 256 000 110 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 101 000 101 000 101 000
Annen egenkapital
1 010 000 0 0 0 0 0 -492 000 -38 000 -12 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 010 000 -890 000 -1 641 000 -1 838 000 -1 652 000 -607 000 -492 000 -38 000 -12 000
Sum egenkapital
1 110 000 -790 000 -1 541 000 -1 738 000 -1 552 000 -507 000 -391 000 63 000 89 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
5 689 000 2 125 000 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
380 000 296 000 234 000 255 000 67 000 17 000 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 -40 000 -21 000 -4 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
318 000 681 000 1 441 000 1 724 000 1 620 000 1 465 000 730 000 214 000 25 000
Sum kortsiktig gjeld
6 387 000 3 102 000 1 674 000 1 978 000 1 687 000 1 482 000 690 000 193 000 21 000
Sum gjeld
6 387 000 3 102 000 1 674 000 1 978 000 1 687 000 1 482 000 690 000 193 000 21 000
Sum egenkapital og gjeld
7 497 000 2 313 000 133 000 240 000 134 000 975 000 299 000 256 000 110 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0