Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 14 000 23 000 401 000 286 000 553 000 216 000 44 000
Sum driftsinntekter
0 0 14 000 23 000 401 000 286 000 553 000 216 000 44 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 -5 000 0 0 -4 000 0
Avskrivninger
0 0 0 0 -185 000 -184 000 -169 000 -158 000 0
Nedskrivninger
0 0 0 -3 361 000 -3 700 000 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-15 000 -27 000 -38 000 -522 000 -1 587 000 -1 643 000 -1 030 000 -202 000 0
Sum driftskostnader
-15 000 -27 000 -38 000 -3 883 000 -5 477 000 -1 827 000 -1 199 000 -364 000 0
Driftsresultat
-15 000 -27 000 -24 000 -3 861 000 -5 076 000 -1 541 000 -645 000 -148 000 44 000
Sum finansinntekter
1 000 6 000 35 000 11 000 10 000 4 000 7 000 9 000 3 000
Sum finansutgifter
0 0 -47 000 -200 000 -130 000 -141 000 -244 000 -172 000 -34 000
Resultat før skatt
-14 000 -22 000 -36 000 -4 051 000 -5 195 000 -1 677 000 -883 000 -310 000 12 000
Skattekostnad
4 000 -51 000 10 000 1 093 000 2 168 000 0 0 0 -1 000
Ordinært resultat
-10 000 -73 000 -26 000 -2 958 000 -3 027 000 -1 677 000 -883 000 -310 000 12 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-10 000 -73 000 -26 000 -2 958 000 -3 027 000 -1 677 000 -883 000 -310 000 12 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-10 000 -73 000 -26 000 -2 958 000 -3 027 000 -1 677 000 883 000 310 000 12 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
939 000 1 173 000 1 602 000 1 941 000 1 052 000 0 0 0 0
Immatrielle midler
939 000 1 173 000 1 602 000 1 941 000 1 052 000 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 3 000 000 5 668 000 9 109 000 8 949 000 7 924 000 5 260 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 89 000 145 000 125 000 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 9 000 33 000 217 000 0
Varige driftsmidler
0 0 0 3 000 000 5 757 000 9 263 000 9 108 000 8 141 000 5 260 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 1 397 000 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 1 397 000 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
939 000 2 571 000 1 602 000 4 941 000 6 809 000 9 263 000 9 108 000 8 141 000 5 260 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 33 000 16 000 251 000 56 000 0
Andre fordringer
1 281 000 0 1 247 000 739 000 177 000 418 000 335 000 146 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
1 281 000 0 1 247 000 739 000 211 000 433 000 585 000 202 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
40 000 1 354 000 128 000 2 878 000 80 000 129 000 118 000 284 000 163 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 320 000 1 354 000 1 376 000 3 617 000 291 000 562 000 704 000 486 000 163 000
Sum eiendeler
2 259 000 3 925 000 2 978 000 8 558 000 7 100 000 9 825 000 9 811 000 8 627 000 5 423 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
4 563 000 3 918 000 2 898 000 2 000 000 2 000 000 2 323 000 2 323 000 2 000 000 2 000 000
Annen egenkapital
-5 236 000 -5 226 000 -5 153 000 -5 127 000 -2 694 000 -2 859 000 -1 182 000 -299 000 12 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-5 236 000 -5 226 000 -5 153 000 -5 127 000 -2 694 000 -2 859 000 -1 182 000 -299 000 12 000
Sum egenkapital
-673 000 -1 308 000 -2 255 000 -3 127 000 -694 000 -536 000 1 141 000 1 701 000 2 012 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
2 932 000 5 232 000 5 232 000 0 0 3 209 000 3 306 000 3 306 000 3 306 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 3 209 000 3 306 000 3 306 000 3 306 000
Langsiktig konserngjeld
2 932 000 5 232 000 5 232 000 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 3 188 000 3 200 000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
2 932 000 5 232 000 5 232 000 3 188 000 3 200 000 3 209 000 3 306 000 3 306 000 3 306 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 40 000 654 000 39 000 742 000 999 000 20 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 1 000 247 000 102 000 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 8 457 000 3 940 000 6 866 000 4 520 000 2 621 000 85 000
Sum kortsiktig gjeld
0 0 0 8 497 000 4 595 000 7 152 000 5 364 000 3 620 000 105 000
Sum gjeld
2 932 000 5 232 000 5 232 000 11 685 000 7 795 000 10 361 000 8 670 000 6 926 000 3 411 000
Sum egenkapital og gjeld
2 259 000 3 925 000 2 978 000 8 558 000 7 100 000 9 825 000 9 811 000 8 627 000 5 423 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0