Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 15 000 69 000 0 0 165 000 82 000 26 000 20 000
Sum driftsinntekter
0 0 0 15 000 69 000 0 0 165 000 82 000 26 000 20 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 -1 000 -1 000 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-25 000 -75 000 -43 000 -27 000 -16 000 -186 000 -148 000 -75 000 -70 000 -96 000 -60 000
Sum driftskostnader
-25 000 -75 000 -43 000 -27 000 -16 000 -186 000 -148 000 -76 000 -71 000 -96 000 -60 000
Driftsresultat
-25 000 -75 000 -43 000 -13 000 53 000 -186 000 -148 000 89 000 11 000 -69 000 -40 000
Sum finansinntekter
32 000 27 000 45 000 0 0 119 000 102 000 -90 000 114 000 66 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 -260 000 -50 000 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
6 000 -48 000 3 000 -273 000 2 000 -68 000 -46 000 0 125 000 -3 000 -40 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
6 000 -48 000 3 000 -273 000 2 000 -68 000 -46 000 0 125 000 -3 000 -40 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
6 000 -48 000 3 000 -273 000 2 000 -68 000 -46 000 0 125 000 -3 000 -40 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
6 000 -48 000 3 000 -273 000 0 -68 000 -46 000 0 125 000 0 40 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
2 029 000 2 002 000 2 181 000 0 0 0 0 0 0 1 917 000 0
ObligAndFordringer
94 000 178 000 232 000 2 480 000 2 553 000 2 657 000 2 669 000 2 593 000 2 556 000 508 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
2 124 000 2 179 000 2 413 000 2 480 000 2 553 000 2 657 000 2 669 000 2 593 000 2 556 000 2 425 000 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 124 000 2 179 000 2 413 000 2 480 000 2 553 000 2 657 000 2 669 000 2 593 000 2 556 000 2 425 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
173 000 115 000 9 000 71 000 124 000 84 000 45 000 128 000 166 000 172 000 2 600 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
173 000 115 000 9 000 71 000 124 000 84 000 45 000 128 000 166 000 172 000 2 600 000
Sum eiendeler
2 297 000 2 294 000 2 422 000 2 551 000 2 677 000 2 740 000 2 714 000 2 720 000 2 722 000 2 598 000 2 600 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 2 599 000
Annen egenkapital
2 096 000 2 090 000 2 138 000 2 135 000 2 408 000 2 406 000 2 473 000 2 520 000 2 520 000 2 395 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
2 096 000 2 090 000 2 138 000 2 135 000 2 408 000 2 406 000 2 473 000 2 520 000 2 520 000 2 395 000 0
Sum egenkapital
2 296 000 2 290 000 2 338 000 2 335 000 2 608 000 2 606 000 2 673 000 2 720 000 2 720 000 2 595 000 2 599 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 8 000 7 000 2 000 1 000 1 000 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 5 000 84 000 216 000 61 000 128 000 39 000 0 0 2 000 1 000
Sum kortsiktig gjeld
0 5 000 84 000 216 000 69 000 135 000 40 000 1 000 1 000 2 000 1 000
Sum gjeld
0 5 000 84 000 216 000 69 000 135 000 40 000 1 000 1 000 2 000 1 000
Sum egenkapital og gjeld
2 297 000 2 294 000 2 422 000 2 551 000 2 677 000 2 740 000 2 714 000 2 720 000 2 722 000 2 598 000 2 600 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0