Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
0 0 0 -3 000 -6 000 -2 000 -6 000 -16 000 -12 000 -8 000
Sum driftskostnader
0 0 0 -3 000 -6 000 -2 000 -6 000 -16 000 -12 000 -8 000
Driftsresultat
0 0 0 -3 000 -6 000 -2 000 -6 000 -15 000 -12 000 -8 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 -220 000 -1 000 0
Resultat før skatt
0 0 0 -3 000 -6 000 -2 000 -6 000 -235 000 -13 000 -9 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 -8 000 8 000 0
Ordinært resultat
0 0 0 -3 000 -6 000 -2 000 -6 000 -243 000 -5 000 -9 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
0 0 0 -3 000 -6 000 -2 000 -6 000 -243 000 -5 000 -9 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 220 000 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 220 000 220 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 228 000 220 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000
Andre fordringer
20 000 20 000 23 000 23 000 27 000 29 000 31 000 31 000 36 000 27 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 11 000 0
Sum Fordringer
20 000 20 000 23 000 23 000 27 000 29 000 31 000 31 000 48 000 30 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 0 0 0 0 4 000 4 000 10 000 10 000 36 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
20 000 20 000 23 000 23 000 26 000 33 000 35 000 41 000 57 000 66 000
Sum eiendeler
20 000 20 000 23 000 23 000 26 000 33 000 35 000 41 000 285 000 286 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
304 000 304 000 304 000 304 000 304 000 304 000 304 000 304 000 304 000 300 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-284 000 -284 000 -284 000 -284 000 -281 000 -274 000 -272 000 -266 000 -23 000 -14 000
Sum egenkapital
20 000 20 000 20 000 20 000 23 000 30 000 32 000 38 000 281 000 286 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 0
Sum gjeld
0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 0
Sum egenkapital og gjeld
20 000 20 000 23 000 23 000 26 000 33 000 35 000 41 000 285 000 286 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0