Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 150 000 130 000 104 000 82 000 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 150 000 130 000 104 000 82 000 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-28 000 -42 000 -72 000 -39 000 -101 000 -13 000 -34 000 -18 000 0
Sum driftskostnader
-28 000 -42 000 -72 000 -39 000 -101 000 -13 000 -34 000 -18 000 0
Driftsresultat
-28 000 108 000 58 000 65 000 -19 000 -13 000 -34 000 -18 000 0
Sum finansinntekter
677 000 442 000 208 000 823 000 247 000 0 1 000 164 000 274 000
Sum finansutgifter
-89 000 0 0 -24 000 -41 000 -53 000 -74 000 -64 000 -5 000
Resultat før skatt
560 000 550 000 266 000 864 000 187 000 -66 000 -108 000 82 000 269 000
Skattekostnad
0 -3 000 171 000 -192 000 0 0 0 -1 000 1 000
Ordinært resultat
560 000 547 000 438 000 672 000 187 000 -66 000 -108 000 81 000 270 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
560 000 547 000 438 000 672 000 187 000 -66 000 -108 000 81 000 270 000
Utbytte
0 -480 000 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 270 000
Overført til/fra egenkapital
560 000 67 000 438 000 672 000 187 000 -66 000 -108 000 81 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
1 438 000 1 438 000 1 438 000 1 438 000 1 438 000 1 438 000 1 575 000 1 575 000 1 575 000
ObligAndFordringer
133 000 131 000 128 000 126 000 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
1 572 000 1 569 000 1 567 000 1 564 000 1 438 000 1 438 000 1 575 000 1 575 000 1 575 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 572 000 1 569 000 1 567 000 1 564 000 1 438 000 1 438 000 1 575 000 1 575 000 1 577 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 138 000 173 000 0 13 000 0 2 000 166 000 305 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 138 000 173 000 0 13 000 0 2 000 166 000 305 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
638 000 403 000 80 000 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
638 000 403 000 80 000 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
55 000 98 000 49 000 60 000 19 000 20 000 6 000 15 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
693 000 639 000 302 000 60 000 32 000 20 000 8 000 181 000 305 000
Sum eiendeler
2 265 000 2 208 000 1 869 000 1 624 000 1 470 000 1 459 000 1 583 000 1 756 000 1 881 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
164 000 164 000 396 000 396 000 396 000 396 000 396 000 396 000 402 000
Annen egenkapital
2 100 000 1 540 000 1 473 000 1 035 000 364 000 176 000 243 000 351 000 270 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
2 100 000 1 540 000 1 473 000 1 035 000 364 000 176 000 243 000 351 000 270 000
Sum egenkapital
2 264 000 1 704 000 1 869 000 1 431 000 759 000 572 000 638 000 746 000 672 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 689 000 861 000 929 000 1 004 000 1 204 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 689 000 861 000 929 000 1 004 000 1 204 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 270 000
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 24 000 0 192 000 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 480 000 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
1 000 0 0 1 000 22 000 26 000 16 000 6 000 6 000
Sum kortsiktig gjeld
1 000 504 000 0 193 000 22 000 26 000 16 000 6 000 6 000
Sum gjeld
1 000 504 000 0 193 000 711 000 887 000 945 000 1 010 000 1 210 000
Sum egenkapital og gjeld
2 265 000 2 208 000 1 869 000 1 624 000 1 470 000 1 459 000 1 583 000 1 756 000 1 881 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0