Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
1 097 000 1 042 000 914 000 935 000 1 127 000 948 000 1 401 000 1 665 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
1 097 000 1 042 000 914 000 935 000 1 127 000 948 000 1 401 000 1 665 000
Varekostnad
-6 000 0 -1 000 0 -2 000 -26 000 -10 000 -32 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-730 000 -659 000 -613 000 -539 000 -595 000 -536 000 -688 000 -1 076 000
Avskrivninger
-66 000 -12 000 -12 000 -25 000 -21 000 -19 000 -18 000 -26 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-208 000 -249 000 -193 000 -227 000 -204 000 -272 000 -365 000 -398 000
Sum driftskostnader
-1 010 000 -920 000 -819 000 -791 000 -822 000 -853 000 -1 081 000 -1 532 000
Driftsresultat
87 000 122 000 95 000 143 000 306 000 95 000 319 000 134 000
Sum finansinntekter
6 000 10 000 9 000 12 000 6 000 2 000 5 000 1 000
Sum finansutgifter
0 0 0 -1 000 0 -1 000 -1 000 0
Resultat før skatt
92 000 132 000 104 000 155 000 312 000 96 000 324 000 135 000
Skattekostnad
-23 000 -38 000 -30 000 -45 000 -88 000 -27 000 -91 000 -36 000
Ordinært resultat
69 000 94 000 75 000 110 000 224 000 69 000 233 000 99 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
69 000 94 000 75 000 110 000 224 000 69 000 233 000 99 000
Utbytte
0 0 0 0 -256 000 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-69 000 -94 000 -75 000 10 000 -32 000 -69 000 -233 000 -99 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
384 000 13 000 24 000 36 000 38 000 59 000 42 000 94 000
Varige driftsmidler
384 000 13 000 24 000 36 000 38 000 59 000 42 000 94 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
384 000 13 000 24 000 36 000 38 000 59 000 42 000 94 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 9 000
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 9 000
Kundefordringer
184 000 198 000 149 000 218 000 281 000 93 000 136 000 223 000
Andre fordringer
5 000 4 000 8 000 5 000 5 000 5 000 29 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
189 000 202 000 157 000 222 000 286 000 98 000 165 000 223 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
463 000 748 000 660 000 628 000 772 000 666 000 613 000 309 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
652 000 950 000 817 000 850 000 1 058 000 764 000 778 000 541 000
Sum eiendeler
1 036 000 963 000 841 000 886 000 1 096 000 823 000 820 000 635 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 100 000
Annen egenkapital
617 000 548 000 454 000 379 000 369 000 401 000 332 000 99 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
617 000 548 000 454 000 379 000 369 000 401 000 332 000 99 000
Sum egenkapital
817 000 748 000 654 000 579 000 569 000 601 000 532 000 199 000
SumAvsetnForpl
17 000 0 0 0 1 000 3 000 2 000 1 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
17 000 0 0 0 1 000 3 000 2 000 1 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
17 000 0 0 0 1 000 3 000 2 000 1 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
12 000 10 000 14 000 29 000 14 000 24 000 28 000 14 000
Betalbar skatt
6 000 38 000 30 000 46 000 90 000 27 000 90 000 34 000
Skyldig offentlige avgifter
122 000 98 000 89 000 84 000 106 000 93 000 62 000 147 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 100 000 256 000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
62 000 69 000 55 000 150 000 60 000 75 000 105 000 239 000
Sum kortsiktig gjeld
202 000 215 000 187 000 308 000 526 000 219 000 285 000 434 000
Sum gjeld
219 000 215 000 187 000 308 000 527 000 222 000 287 000 435 000
Sum egenkapital og gjeld
1 036 000 963 000 841 000 886 000 1 096 000 823 000 820 000 635 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0