Resultatregnskap 2007 2006
Salgsinntekter
0 0
Andre driftsinntekter
196 000 180 000
Sum driftsinntekter
196 000 180 000
Varekostnad
0 -1 000
Beholdningsendring
0 0
Lønnskostnader
0 0
Avskrivninger
0 0
Nedskrivninger
0 0
Tapte fordringer
0 0
Andre driftskostnader
-100 000 -118 000
Sum driftskostnader
-100 000 -119 000
Driftsresultat
96 000 61 000
Sum finansinntekter
2 000 0
Sum finansutgifter
-3 000 -5 000
Resultat før skatt
94 000 56 000
Skattekostnad
0 0
Ordinært resultat
94 000 56 000
Ekstraordinære inntekter
0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0
Årsresultat
94 000 56 000
Utbytte
0 0
Konsernbidrag
0 0
Overført til/fra egenkapital
94 000 8 000
Balanseregnskap 2007 2006
Goodwill
0 0
Forskning
0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0
Skattefordel
0 0
Immatrielle midler
0 0
Eiendomer
0 0
Maskiner og anlegg
0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0
Driftsløsøre
0 0
Varige driftsmidler
0 0
Investering i datterselskap
0 0
Investering i samme konsern
0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0
ObligAndFordringer
0 0
Pensjonsmidler
0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0
Andre annleggsmidler
0 0
Annleggsmidler
0 0
LagerRavarer
0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0
LagerFerdigeVarer
0 0
Varebeholdning
0 0
Kundefordringer
7 000 28 000
Andre fordringer
39 000 11 000
Konsernfordringer
0 0
Sum Fordringer
47 000 39 000
Aksjer i samme konsern
0 0
Markedsaksjoner
0 0
Markedsobligasjoner
0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0
Sum Investeringer
0 0
Kasse / Bank / Post
84 000 23 000
Andre omløpsmidler
0 0
Omløpsmidler
131 000 61 000
Sum eiendeler
131 000 61 000
Egne aksjer
0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0
Annen egenkapital
103 000 8 000
FondVurderingsforskjeller
0 0
Minority Stake Debt
0 0
Sum opptjent egenkapital
103 000 8 000
Sum egenkapital
103 000 8 000
SumAvsetnForpl
0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0
Utsatt skatt
0 0
Andre avsetninger
0 0
Sum annen langsiktig gjeld
23 000 48 000
Konvertible lån
0 0
Obligasjonslån
0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
23 000 48 000
Langsiktig konserngjeld
0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0
Sum langsiktig gjeld
23 000 48 000
Skyldig konsernbidrag
0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0
Sertifikatlån
0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0
Kassekreditt
0 0
Kassekredittgrense
0 0
Leverandørgjeld
0 1 000
Betalbar skatt
0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0
Utbyttegjeld
0 0
Annen kortsiktig gjeld
5 000 4 000
Sum kortsiktig gjeld
5 000 5 000
Sum gjeld
28 000 53 000
Sum egenkapital og gjeld
131 000 61 000
Pant
0 0