Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-34 000 -38 000 -33 000 -29 000 -56 000 -4 000 -55 000 -3 000 -3 000
Sum driftskostnader
-34 000 -38 000 -33 000 -29 000 -56 000 -4 000 -55 000 -3 000 -3 000
Driftsresultat
-34 000 -38 000 -33 000 -29 000 -56 000 -4 000 -55 000 -3 000 -3 000
Sum finansinntekter
2 075 000 3 002 000 1 670 000 1 168 000 1 484 000 1 738 000 5 920 000 2 253 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 -1 000 -1 000 0 0 0
Resultat før skatt
2 041 000 2 963 000 1 637 000 1 139 000 1 427 000 1 733 000 5 865 000 2 250 000 -2 000
Skattekostnad
-35 000 -64 000 -76 000 -90 000 -94 000 -103 000 -60 000 1 000 1 000
Ordinært resultat
2 006 000 2 899 000 1 561 000 1 050 000 1 333 000 1 629 000 5 805 000 2 251 000 -2 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
2 006 000 2 899 000 1 561 000 1 050 000 1 333 000 1 629 000 5 805 000 2 251 000 -2 000
Utbytte
-2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-480 000 2 899 000 1 561 000 1 050 000 1 333 000 1 629 000 5 805 000 2 251 000 -2 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 92 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 82 210 000 82 210 000 82 302 000 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
82 210 000 82 210 000 82 210 000 82 210 000 82 210 000 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
82 210 000 82 210 000 82 210 000 82 210 000 82 210 000 82 210 000 82 210 000 82 302 000 92 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
82 210 000 82 210 000 82 210 000 82 210 000 82 210 000 82 210 000 82 210 000 82 303 000 93 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
1 971 000 4 381 000 4 656 000 0 0 0 5 952 000 2 252 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 4 636 000 4 737 000 6 160 000 0 0 0
Sum Fordringer
1 971 000 4 381 000 4 656 000 4 636 000 4 737 000 6 160 000 5 952 000 2 252 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
2 105 000 2 709 000 2 540 000 3 015 000 6 872 000 4 123 000 2 669 000 111 000 122 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
4 076 000 7 090 000 7 196 000 7 651 000 11 608 000 10 282 000 8 621 000 2 363 000 122 000
Sum eiendeler
86 285 000 89 299 000 89 406 000 89 861 000 93 818 000 92 492 000 90 830 000 84 666 000 214 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
1 904 000 1 904 000 1 904 000 1 904 000 1 904 000 82 678 000 82 678 000 82 378 000 168 000
Annen egenkapital
82 324 000 87 318 000 87 419 000 87 858 000 91 809 000 9 702 000 8 072 000 2 267 000 16 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
82 324 000 87 318 000 87 419 000 87 858 000 91 809 000 9 702 000 8 072 000 2 267 000 16 000
Sum egenkapital
84 228 000 89 222 000 89 323 000 89 762 000 93 712 000 92 380 000 90 750 000 84 645 000 184 000
SumAvsetnForpl
16 000 23 000 12 000 7 000 9 000 12 000 9 000 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
16 000 23 000 12 000 7 000 9 000 12 000 9 000 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
16 000 23 000 12 000 7 000 9 000 12 000 9 000 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 2 000 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
42 000 53 000 71 000 92 000 96 000 101 000 49 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
2 486 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 22 000 22 000 30 000
Sum kortsiktig gjeld
2 042 000 55 000 71 000 92 000 96 000 101 000 71 000 22 000 30 000
Sum gjeld
2 058 000 78 000 83 000 99 000 105 000 113 000 80 000 22 000 30 000
Sum egenkapital og gjeld
86 285 000 89 299 000 89 406 000 89 861 000 93 818 000 92 492 000 90 830 000 84 666 000 214 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0