Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-23 000 -26 000 -31 000 -29 000 -29 000 -28 000 -30 000 -19 000 -25 000 -20 000
Sum driftskostnader
-23 000 -26 000 -31 000 -29 000 -29 000 -28 000 -30 000 -19 000 -25 000 -20 000
Driftsresultat
-23 000 -26 000 -31 000 -29 000 -29 000 -28 000 -30 000 -19 000 -25 000 -20 000
Sum finansinntekter
1 479 000 160 000 309 000 742 000 531 000 131 000 749 000 816 000 296 000 489 000
Sum finansutgifter
-501 000 -208 000 -233 000 -82 000 0 -635 000 -20 000 -88 000 -2 335 000 0
Resultat før skatt
954 000 -74 000 45 000 630 000 502 000 -532 000 699 000 709 000 -2 064 000 470 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 -3 000
Ordinært resultat
954 000 -74 000 45 000 630 000 502 000 -532 000 702 000 709 000 -2 064 000 467 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
954 000 -74 000 45 000 630 000 502 000 -532 000 702 000 709 000 -2 064 000 467 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
954 000 -74 000 45 000 414 000 0 0 0 0 467 000 467 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
4 333 000 3 682 000 3 736 000 3 767 000 3 181 000 2 576 000 2 970 000 2 431 000 1 614 000 3 665 000
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 54 000 107 000 19 000 21 000 24 000 81 000 101 000 189 000 197 000
Sum Investeringer
4 333 000 3 735 000 3 842 000 3 786 000 3 201 000 2 600 000 3 051 000 2 532 000 1 803 000 3 862 000
Kasse / Bank / Post
432 000 75 000 42 000 54 000 8 000 108 000 189 000 5 000 28 000 34 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
4 765 000 3 811 000 3 885 000 3 840 000 3 209 000 2 707 000 3 240 000 2 538 000 1 832 000 3 896 000
Sum eiendeler
4 765 000 3 811 000 3 885 000 3 840 000 3 209 000 2 707 000 3 240 000 2 538 000 1 832 000 3 896 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 100 000
Annen egenkapital
1 339 000 385 000 459 000 414 000 0 0 0 0 0 467 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 339 000 385 000 459 000 414 000 -216 000 -718 000 -186 000 -888 000 -1 597 000 467 000
Sum egenkapital
4 439 000 3 485 000 3 559 000 3 514 000 2 884 000 2 382 000 2 914 000 2 212 000 1 503 000 567 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
326 000 326 000 326 000 326 000 326 000 326 000 326 000 326 000 326 000 3 326 000
Sum langsiktig gjeld
326 000 326 000 326 000 326 000 326 000 326 000 326 000 326 000 326 000 3 326 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0
Sum kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000
Sum gjeld
326 000 326 000 326 000 326 000 326 000 326 000 326 000 326 000 329 000 3 329 000
Sum egenkapital og gjeld
4 765 000 3 811 000 3 885 000 3 840 000 3 209 000 2 707 000 3 240 000 2 538 000 1 832 000 3 896 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0