Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 121 000 296 000 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 121 000 296 000 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -7 000 -11 000 -9 000 -8 000 -7 000
Sum driftskostnader
-9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -7 000 -11 000 -9 000 -8 000 -7 000
Driftsresultat
-9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -7 000 -11 000 112 000 288 000 -7 000
Sum finansinntekter
80 000 440 000 676 000 438 000 334 000 404 000 70 000 334 000 1 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 -1 000 -2 000 0 0
Resultat før skatt
71 000 431 000 667 000 429 000 326 000 397 000 59 000 445 000 289 000 -7 000
Skattekostnad
2 000 -1 000 -4 000 -2 000 -1 000 -1 000 1 000 -33 000 -79 000 0
Ordinært resultat
73 000 430 000 663 000 428 000 325 000 396 000 60 000 412 000 210 000 -7 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
73 000 430 000 663 000 428 000 325 000 396 000 60 000 412 000 210 000 -7 000
Utbytte
0 -426 000 -650 000 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
73 000 4 000 12 000 428 000 325 000 396 000 60 000 412 000 207 000 -4 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
2 080 000 2 080 000 2 080 000 1 038 000 1 038 000 1 038 000 1 038 000 1 038 000 102 000 102 000
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
2 080 000 2 080 000 2 080 000 1 038 000 1 038 000 1 038 000 1 038 000 1 038 000 102 000 102 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 080 000 2 080 000 2 080 000 1 038 000 1 038 000 1 038 000 1 038 000 1 038 000 102 000 102 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 233 000 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
80 000 440 000 672 000 436 000 333 000 403 000 70 000 333 000 0 0
Sum Fordringer
80 000 440 000 672 000 436 000 333 000 403 000 70 000 333 000 233 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
9 000 7 000 6 000 606 000 280 000 35 000 1 000 8 000 125 000 8 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
89 000 447 000 678 000 1 043 000 613 000 438 000 71 000 341 000 357 000 8 000
Sum eiendeler
2 169 000 2 527 000 2 758 000 2 081 000 1 651 000 1 476 000 1 109 000 1 380 000 459 000 110 000
Egne aksjer
-10 000 -10 000 -10 000 -150 000 -150 000 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
300 000 300 000 300 000 250 000 250 000 400 000 400 000 400 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
1 867 000 1 794 000 1 790 000 1 828 000 1 400 000 1 075 000 679 000 619 000 207 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 867 000 1 794 000 1 790 000 1 828 000 1 400 000 1 075 000 679 000 619 000 207 000 -3 000
Sum egenkapital
2 167 000 2 094 000 2 090 000 2 078 000 1 650 000 1 475 000 1 079 000 1 019 000 307 000 97 000
SumAvsetnForpl
1 000 3 000 5 000 3 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
1 000 3 000 5 000 3 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 25 000 50 000 0 0
Sum langsiktig gjeld
1 000 3 000 5 000 3 000 1 000 1 000 25 000 51 000 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
1 000 3 000 2 000 0 0 0 0 32 000 79 000 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 28 000 60 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0
Utbyttegjeld
0 426 000 650 000 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 10 000 0 0 0 5 000 242 000 13 000 13 000
Sum kortsiktig gjeld
1 000 429 000 662 000 0 0 0 5 000 309 000 151 000 13 000
Sum gjeld
2 000 432 000 667 000 3 000 1 000 1 000 30 000 360 000 151 000 13 000
Sum egenkapital og gjeld
2 169 000 2 527 000 2 758 000 2 081 000 1 651 000 1 476 000 1 109 000 1 380 000 459 000 110 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0