Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
-472 000 0 0 0 0 0 0 20 000 150 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
-472 000 0 0 0 0 0 0 20 000 150 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 -22 000 -59 000 -167 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 -28 000 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
0 -137 000 -57 000 49 000 -57 000 0 -57 000 0 0
Sum driftskostnader
0 -137 000 -57 000 49 000 -57 000 -28 000 -79 000 -59 000 -167 000
Driftsresultat
-472 000 -137 000 -57 000 49 000 -57 000 -28 000 -78 000 -39 000 -16 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
-472 000 -137 000 -57 000 49 000 -57 000 -28 000 -78 000 -39 000 -16 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-472 000 -137 000 -57 000 49 000 -57 000 -28 000 -78 000 -39 000 -16 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-472 000 -137 000 -57 000 49 000 -57 000 -28 000 -78 000 -39 000 -16 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 28 000 22 000 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 28 000 22 000 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
0 0 0 0 0 28 000 22 000 0 0
Sum eiendeler
0 0 0 0 0 28 000 22 000 0 0
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 100 000
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 28 000 78 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 28 000 78 000 0 100 000
Sum gjeld
0 0 0 0 0 28 000 78 000 0 100 000
Sum egenkapital og gjeld
0 0 0 0 0 28 000 78 000 0 100 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0