Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 110 000
Andre driftsinntekter
1 997 000 1 997 000 1 902 000 1 902 000 1 800 000 1 800 000 1 375 000 0
Sum driftsinntekter
1 997 000 1 997 000 1 902 000 1 902 000 1 800 000 1 800 000 1 375 000 110 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-114 000 21 000 -114 000 -171 000 -114 000 -86 000 0 0
Avskrivninger
-525 000 -525 000 -525 000 -434 000 -277 000 -269 000 -259 000 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-178 000 -97 000 -92 000 -100 000 -215 000 -142 000 -150 000 -17 000
Sum driftskostnader
-817 000 -601 000 -731 000 -705 000 -606 000 -497 000 -409 000 -17 000
Driftsresultat
1 180 000 1 396 000 1 171 000 1 197 000 1 194 000 1 304 000 966 000 93 000
Sum finansinntekter
27 000 6 000 1 000 16 000 0 1 030 000 18 000 4 000
Sum finansutgifter
-685 000 -836 000 -818 000 -724 000 -623 000 -631 000 -1 782 000 -150 000
Resultat før skatt
522 000 567 000 354 000 489 000 571 000 1 703 000 -798 000 -52 000
Skattekostnad
-141 000 -130 000 -99 000 -137 000 -160 000 -236 000 0 0
Ordinært resultat
381 000 436 000 255 000 352 000 411 000 1 467 000 -798 000 -52 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
381 000 436 000 255 000 352 000 411 000 1 467 000 -798 000 -52 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
381 000 436 000 255 000 352 000 411 000 617 000 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
16 103 000 16 628 000 17 153 000 17 678 000 15 100 000 15 021 000 14 936 000 11 533 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
16 103 000 16 628 000 17 153 000 17 678 000 15 100 000 15 021 000 14 936 000 11 533 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
16 103 000 16 628 000 17 153 000 17 678 000 15 100 000 15 021 000 14 936 000 11 533 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 138 000
Andre fordringer
25 000 25 000 1 020 000 317 000 0 0 301 000 2 231 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
25 000 25 000 1 020 000 317 000 0 0 301 000 2 368 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
2 415 000 1 712 000 75 000 389 000 4 000 0 61 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
2 440 000 1 737 000 1 095 000 706 000 4 000 0 362 000 2 368 000
Sum eiendeler
18 542 000 18 364 000 18 248 000 18 383 000 15 104 000 15 021 000 15 298 000 13 901 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
2 453 000 2 072 000 1 636 000 1 381 000 1 028 000 617 000 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
2 453 000 2 072 000 1 636 000 1 381 000 1 028 000 617 000 -850 000 -52 000
Sum egenkapital
2 953 000 2 572 000 2 136 000 1 881 000 1 528 000 717 000 -750 000 48 000
SumAvsetnForpl
822 000 762 000 632 000 533 000 396 000 236 000 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
822 000 762 000 632 000 533 000 396 000 236 000 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
14 336 000 14 778 000 15 158 000 15 407 000 12 764 000 13 402 000 14 870 000 2 300 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
12 819 000 13 317 000 13 753 000 14 000 000 11 411 000 11 726 000 13 250 000 2 300 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
1 517 000 1 462 000 1 405 000 1 407 000 1 353 000 1 676 000 1 620 000 0
Sum langsiktig gjeld
15 158 000 15 541 000 15 790 000 15 940 000 13 160 000 13 638 000 14 870 000 2 300 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 9 161 000
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 687 000
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
48 000 0 0 0 0 5 000 -11 000 160 000
Betalbar skatt
82 000 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
126 000 127 000 140 000 96 000 107 000 71 000 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
176 000 125 000 182 000 467 000 309 000 591 000 1 190 000 1 545 000
Sum kortsiktig gjeld
432 000 252 000 322 000 563 000 416 000 666 000 1 179 000 11 553 000
Sum gjeld
15 590 000 15 793 000 16 112 000 16 503 000 13 576 000 14 304 000 16 049 000 13 853 000
Sum egenkapital og gjeld
18 542 000 18 364 000 18 248 000 18 383 000 15 104 000 15 021 000 15 298 000 13 901 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0