Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
831 000 1 021 000 1 338 000 609 000 556 000 979 000 150 000 372 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
831 000 1 021 000 1 338 000 609 000 556 000 979 000 150 000 372 000
Varekostnad
-615 000 -924 000 -1 166 000 -489 000 -328 000 -521 000 -59 000 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 -188 000 -251 000 -8 000 -67 000 -416 000 -5 000 -7 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-38 000 -60 000 -152 000 -156 000 -184 000 -122 000 -266 000 -309 000
Sum driftskostnader
-653 000 -1 172 000 -1 569 000 -653 000 -579 000 -1 059 000 -330 000 -316 000
Driftsresultat
178 000 -151 000 -231 000 -44 000 -23 000 -81 000 -180 000 55 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
Sum finansutgifter
-1 000 0 0 0 0 0 -3 000 0
Resultat før skatt
177 000 -151 000 -232 000 -44 000 -24 000 -81 000 -183 000 56 000
Skattekostnad
-48 000 36 000 130 000 12 000 0 0 0 -14 000
Ordinært resultat
129 000 -115 000 -102 000 -32 000 -24 000 -81 000 -183 000 42 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
129 000 -115 000 -102 000 -32 000 -24 000 -81 000 -183 000 42 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 42 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
130 000 178 000 142 000 12 000 0 0 0 0
Immatrielle midler
130 000 178 000 142 000 12 000 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
130 000 178 000 142 000 12 000 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 83 000 7 000 0 16 000 34 000 43 000 0
Andre fordringer
2 000 5 000 5 000 9 000 5 000 42 000 39 000 87 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
2 000 88 000 12 000 9 000 21 000 76 000 82 000 87 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
9 000 86 000 15 000 8 000 8 000 155 000 1 000 75 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
11 000 175 000 27 000 16 000 29 000 231 000 83 000 162 000
Sum eiendeler
141 000 352 000 169 000 29 000 29 000 231 000 83 000 162 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 104 000 104 000 104 000 104 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 42 000 42 000 42 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-360 000 -489 000 -374 000 -272 000 -245 000 -221 000 -141 000 42 000
Sum egenkapital
-260 000 -389 000 -274 000 -172 000 -141 000 -117 000 -37 000 146 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
24 000 410 000 167 000 2 000 6 000 29 000 0 1 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
Skyldig offentlige avgifter
223 000 82 000 37 000 26 000 61 000 116 000 -4 000 1 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
154 000 251 000 238 000 173 000 102 000 189 000 124 000 0
Sum kortsiktig gjeld
401 000 742 000 443 000 201 000 170 000 348 000 120 000 16 000
Sum gjeld
401 000 742 000 443 000 201 000 170 000 348 000 120 000 16 000
Sum egenkapital og gjeld
141 000 352 000 169 000 29 000 29 000 231 000 83 000 162 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0