Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007
Salgsinntekter
1 465 000 1 316 000 937 000 862 000 530 000 367 000 324 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
1 465 000 1 316 000 937 000 862 000 530 000 367 000 324 000
Varekostnad
-5 000 0 0 -6 000 -3 000 -2 000 -22 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-288 000 -5 000 -9 000 -15 000 0 0 -2 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-277 000 -252 000 -212 000 -236 000 -170 000 -205 000 -196 000
Sum driftskostnader
-570 000 -257 000 -221 000 -257 000 -173 000 -207 000 -220 000
Driftsresultat
895 000 1 058 000 716 000 605 000 358 000 160 000 104 000
Sum finansinntekter
0 0 1 000 0 0 0 1 000
Sum finansutgifter
-15 000 -8 000 -7 000 -11 000 -10 000 -10 000 -5 000
Resultat før skatt
880 000 1 051 000 711 000 595 000 348 000 150 000 100 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
880 000 1 051 000 711 000 595 000 348 000 150 000 100 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
880 000 1 051 000 711 000 595 000 348 000 150 000 100 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 -90 000 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 122 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
295 000 161 000 125 000 114 000 44 000 4 000 30 000
Andre fordringer
34 000 20 000 13 000 14 000 14 000 10 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
329 000 182 000 138 000 127 000 58 000 14 000 30 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
7 000 11 000 71 000 34 000 3 000 22 000 52 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
336 000 193 000 209 000 161 000 62 000 36 000 82 000
Sum eiendeler
336 000 193 000 209 000 161 000 62 000 36 000 82 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
76 000 39 000 55 000 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
76 000 39 000 55 000 -13 000 -90 000 -71 000 -22 000
Sum egenkapital
76 000 39 000 55 000 -13 000 -90 000 -71 000 -22 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 -90 000 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
96 000 84 000 82 000 90 000 102 000 88 000 94 000
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
34 000 12 000 2 000 12 000 10 000 13 000 4 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
106 000 58 000 66 000 72 000 22 000 5 000 7 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 451 000 0 0
Annen kortsiktig gjeld
24 000 0 4 000 0 18 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld
260 000 154 000 154 000 174 000 151 000 107 000 104 000
Sum gjeld
260 000 154 000 154 000 174 000 151 000 107 000 104 000
Sum egenkapital og gjeld
336 000 193 000 209 000 161 000 62 000 36 000 82 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0