Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
3 359 000 2 893 000 2 854 000 3 892 000 2 401 000 3 851 000 3 794 000 2 704 000
Andre driftsinntekter
0 0 4 000 0 0 0 1 000 15 000
Sum driftsinntekter
3 359 000 2 893 000 2 858 000 3 892 000 2 401 000 3 851 000 3 794 000 2 720 000
Varekostnad
-1 156 000 -1 046 000 -1 156 000 -1 468 000 -1 626 000 -2 570 000 -2 179 000 -1 021 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 -200 000 200 000 0
Lønnskostnader
-1 548 000 -1 596 000 -1 046 000 -1 326 000 -403 000 -377 000 -779 000 -994 000
Avskrivninger
-103 000 -121 000 -132 000 -110 000 -128 000 -129 000 -113 000 -63 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-471 000 -625 000 -541 000 -793 000 -613 000 -645 000 -643 000 -288 000
Sum driftskostnader
-3 278 000 -3 388 000 -2 875 000 -3 697 000 -2 770 000 -3 921 000 -3 514 000 -2 366 000
Driftsresultat
82 000 -495 000 -18 000 195 000 -369 000 -71 000 279 000 353 000
Sum finansinntekter
682 000 560 000 511 000 1 000 2 000 4 000 1 000 0
Sum finansutgifter
-140 000 -74 000 -114 000 -108 000 -89 000 -82 000 -123 000 -36 000
Resultat før skatt
623 000 -9 000 380 000 88 000 -456 000 -149 000 157 000 318 000
Skattekostnad
5 000 1 000 44 000 0 -6 000 42 000 -45 000 -86 000
Ordinært resultat
628 000 -8 000 424 000 88 000 -463 000 -107 000 111 000 232 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
628 000 -8 000 424 000 88 000 -463 000 -107 000 111 000 232 000
Utbytte
-900 000 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-272 000 -8 000 285 000 0 -235 000 -107 000 111 000 232 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
54 000 45 000 44 000 0 0 6 000 0 0
Immatrielle midler
54 000 45 000 44 000 0 0 6 000 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 1 366 000 1 366 000 1 366 000
Maskiner og anlegg
16 000 21 000 26 000 0 0 0 0 433 000
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
190 000 288 000 404 000 75 000 185 000 341 000 346 000 0
Varige driftsmidler
206 000 309 000 430 000 75 000 185 000 1 707 000 1 712 000 1 799 000
Investering i datterselskap
310 000 310 000 310 000 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
310 000 310 000 310 000 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
570 000 664 000 784 000 75 000 185 000 1 714 000 1 712 000 1 799 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
968 000 968 000 968 000 968 000 1 452 000 0 200 000 0
Varebeholdning
968 000 968 000 968 000 968 000 1 452 000 0 200 000 0
Kundefordringer
837 000 522 000 1 143 000 822 000 515 000 302 000 374 000 406 000
Andre fordringer
946 000 882 000 482 000 369 000 66 000 129 000 93 000 26 000
Konsernfordringer
655 000 560 000 511 000 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
2 438 000 1 963 000 2 136 000 1 191 000 581 000 431 000 467 000 432 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
267 000 30 000 14 000 38 000 396 000 72 000 234 000 66 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
3 674 000 2 962 000 3 118 000 2 197 000 2 429 000 504 000 901 000 498 000
Sum eiendeler
4 244 000 3 626 000 3 902 000 2 272 000 2 614 000 2 217 000 2 613 000 2 297 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
5 000 277 000 285 000 0 0 235 000 343 000 232 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
5 000 277 000 285 000 -139 000 -227 000 235 000 343 000 232 000
Sum egenkapital
105 000 377 000 385 000 -39 000 -127 000 335 000 443 000 332 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 4 000 11 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 4 000 11 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
702 000 851 000 990 000 1 123 000 1 642 000 1 170 000 1 282 000 1 315 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
702 000 851 000 990 000 1 123 000 1 642 000 1 170 000 1 282 000 1 315 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
702 000 851 000 990 000 1 123 000 1 642 000 1 170 000 1 286 000 1 326 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 93 000
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
232 000 513 000 884 000 573 000 776 000 320 000 354 000 12 000
Betalbar skatt
4 000 0 0 0 0 0 53 000 75 000
Skyldig offentlige avgifter
473 000 421 000 286 000 264 000 101 000 125 000 282 000 290 000
Kortsiktig konserngjeld
1 673 000 1 316 000 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
900 000 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
154 000 149 000 1 357 000 351 000 224 000 268 000 197 000 170 000
Sum kortsiktig gjeld
3 437 000 2 399 000 2 527 000 1 188 000 1 100 000 712 000 885 000 640 000
Sum gjeld
4 139 000 3 250 000 3 517 000 2 311 000 2 742 000 1 882 000 2 171 000 1 966 000
Sum egenkapital og gjeld
4 244 000 3 626 000 3 902 000 2 272 000 2 614 000 2 217 000 2 613 000 2 297 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0