Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
0 0 0 0 1 865 000 3 297 000 5 350 000 1 900 000 101 000 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 1 865 000 3 697 000 5 350 000 1 900 000 101 000 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 -1 763 000 -2 690 000 -3 964 000 -1 428 000 -9 000 -10 000
Avskrivninger
0 0 -6 000 -16 000 -19 000 -19 000 -13 000 -5 000 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-5 000 -5 000 3 000 -37 000 -331 000 -647 000 -765 000 -185 000 -61 000 -31 000
Sum driftskostnader
-5 000 -5 000 -3 000 -53 000 -2 113 000 -3 356 000 -4 742 000 -1 618 000 -70 000 -41 000
Driftsresultat
-5 000 -5 000 -4 000 -53 000 -248 000 340 000 607 000 282 000 31 000 -41 000
Sum finansinntekter
0 0 0 1 000 6 000 19 000 13 000 1 000 7 000 0
Sum finansutgifter
-2 000 -1 000 -1 000 -2 000 -1 000 -3 000 -3 000 -1 000 -1 000 0
Resultat før skatt
-7 000 -6 000 -4 000 -53 000 -244 000 356 000 617 000 282 000 37 000 -41 000
Skattekostnad
0 0 0 0 2 000 -104 000 -180 000 -82 000 0 0
Ordinært resultat
-7 000 -6 000 -4 000 -53 000 -242 000 253 000 437 000 200 000 37 000 -41 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-7 000 -6 000 -4 000 -53 000 -242 000 253 000 437 000 200 000 37 000 -41 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 -45 000 233 000 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-7 000 -6 000 -4 000 -8 000 9 000 253 000 33 000 196 000 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 6 000 22 000 41 000 60 000 24 000 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 6 000 22 000 41 000 60 000 24 000 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 6 000 22 000 41 000 60 000 24 000 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 423 000 234 000 595 000 394 000 11 000 0
Andre fordringer
476 000 476 000 191 000 191 000 311 000 2 000 0 0 2 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
476 000 476 000 191 000 191 000 734 000 235 000 595 000 394 000 13 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
6 000 12 000 303 000 304 000 223 000 937 000 1 963 000 2 828 000 307 000 59 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
482 000 489 000 495 000 495 000 957 000 1 172 000 2 559 000 3 222 000 320 000 59 000
Sum eiendeler
482 000 489 000 495 000 501 000 979 000 1 213 000 2 618 000 3 246 000 320 000 59 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
382 000 389 000 395 000 399 000 407 000 416 000 163 000 196 000 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
382 000 389 000 395 000 399 000 407 000 416 000 163 000 196 000 -4 000 -41 000
Sum egenkapital
482 000 489 000 495 000 499 000 507 000 516 000 263 000 296 000 96 000 59 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 2 000 3 000 1 000 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 2 000 3 000 1 000 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 2 000 3 000 1 000 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 -45 000 233 000 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 63 000 116 000 253 000 63 000 38 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 105 000 178 000 81 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 171 000 232 000 515 000 668 000 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 470 000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 3 000 238 000 243 000 1 407 000 2 137 000 187 000 0
Sum kortsiktig gjeld
0 0 0 3 000 472 000 695 000 2 352 000 2 949 000 224 000 0
Sum gjeld
0 0 0 3 000 472 000 697 000 2 355 000 2 950 000 224 000 0
Sum egenkapital og gjeld
482 000 489 000 495 000 501 000 979 000 1 213 000 2 618 000 3 246 000 320 000 59 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0