Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
1 553 000 2 041 000 1 955 000 1 891 000 2 478 000 1 820 000 1 442 000 1 019 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
1 553 000 2 041 000 1 955 000 1 891 000 2 478 000 1 820 000 1 442 000 1 019 000
Varekostnad
-75 000 -203 000 169 000 -191 000 -358 000 -446 000 -50 000 0
Beholdningsendring
0 -103 000 -36 000 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-1 057 000 -1 285 000 -1 269 000 -1 269 000 -1 430 000 -817 000 -983 000 -448 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-379 000 -458 000 -584 000 -389 000 -692 000 -609 000 -364 000 -100 000
Sum driftskostnader
-1 511 000 -2 049 000 -1 720 000 -1 849 000 -2 480 000 -1 872 000 -1 397 000 -548 000
Driftsresultat
41 000 -8 000 236 000 42 000 -2 000 -51 000 45 000 471 000
Sum finansinntekter
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 6 000 2 000
Sum finansutgifter
-6 000 -6 000 -5 000 -11 000 -10 000 -5 000 -29 000 -3 000
Resultat før skatt
35 000 -13 000 232 000 31 000 -11 000 -55 000 22 000 469 000
Skattekostnad
-9 000 25 000 -100 000 -10 000 2 000 14 000 -11 000 -132 000
Ordinært resultat
27 000 12 000 132 000 21 000 -9 000 -41 000 12 000 337 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
27 000 12 000 132 000 21 000 -9 000 -41 000 12 000 337 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 21 000 9 000 41 000 12 000 337 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 34 000 44 000 22 000 19 000 5 000
Immatrielle midler
0 0 0 34 000 44 000 22 000 19 000 5 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 15 000 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 15 000 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 49 000 44 000 22 000 19 000 5 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
815 000 617 000 721 000 492 000 490 000 274 000 532 000 686 000
Andre fordringer
155 000 169 000 169 000 38 000 19 000 56 000 266 000 5 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
971 000 786 000 890 000 530 000 510 000 329 000 797 000 691 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
130 000 561 000 476 000 326 000 761 000 714 000 86 000 708 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 100 000 1 347 000 1 366 000 856 000 1 271 000 1 043 000 883 000 1 399 000
Sum eiendeler
1 100 000 1 347 000 1 366 000 905 000 1 315 000 1 065 000 903 000 1 404 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
490 000 464 000 451 000 320 000 299 000 308 000 349 000 337 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
490 000 464 000 451 000 320 000 299 000 308 000 349 000 337 000
Sum egenkapital
590 000 564 000 551 000 420 000 399 000 408 000 449 000 437 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
151 000 38 000 161 000 82 000 198 000 126 000 0 0
Betalbar skatt
9 000 0 66 000 0 21 000 0 25 000 137 000
Skyldig offentlige avgifter
122 000 381 000 324 000 187 000 559 000 442 000 319 000 350 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
228 000 364 000 264 000 216 000 138 000 89 000 110 000 480 000
Sum kortsiktig gjeld
510 000 783 000 815 000 485 000 916 000 657 000 454 000 967 000
Sum gjeld
510 000 783 000 815 000 485 000 916 000 657 000 454 000 967 000
Sum egenkapital og gjeld
1 100 000 1 347 000 1 366 000 905 000 1 315 000 1 065 000 903 000 1 404 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0