Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-60 000 -10 000 -52 000 -12 000 -14 000 -32 000 -14 000 0
Sum driftskostnader
-60 000 -10 000 -52 000 -12 000 -14 000 -32 000 -14 000 0
Driftsresultat
-60 000 -10 000 -52 000 -12 000 -14 000 -32 000 -14 000 0
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 35 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 -3 000 0 0 0
Resultat før skatt
-60 000 -10 000 -52 000 -12 000 -17 000 -32 000 21 000 0
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-60 000 -10 000 -52 000 -12 000 -17 000 -32 000 21 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-60 000 -10 000 -52 000 -12 000 -17 000 -32 000 21 000 0
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-60 000 -10 000 -52 000 -12 000 -17 000 21 000 21 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
276 000 276 000 276 000 276 000 276 000 276 000 176 000 100 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
276 000 276 000 276 000 276 000 276 000 276 000 176 000 100 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
276 000 276 000 276 000 276 000 276 000 276 000 176 000 100 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 25 000 5 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 25 000 5 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 000 0 0 0 0 0 0 4 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
21 000 20 000 20 000 20 000 20 000 25 000 5 000 4 000
Sum eiendeler
297 000 296 000 296 000 296 000 296 000 301 000 181 000 104 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 21 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-162 000 -103 000 -93 000 -41 000 -28 000 -11 000 21 000 0
Sum egenkapital
-62 000 -3 000 7 000 59 000 72 000 89 000 121 000 100 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
283 000 150 000 150 000 150 000 150 000 166 000 30 000 0
Sum langsiktig gjeld
283 000 150 000 150 000 150 000 150 000 166 000 30 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
30 000 44 000 37 000 37 000 63 000 45 000 14 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
47 000 104 000 102 000 50 000 12 000 0 16 000 4 000
Sum kortsiktig gjeld
77 000 149 000 139 000 87 000 74 000 46 000 30 000 4 000
Sum gjeld
360 000 299 000 289 000 237 000 224 000 212 000 60 000 4 000
Sum egenkapital og gjeld
297 000 296 000 296 000 296 000 296 000 301 000 181 000 104 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0