Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
118 000 114 000 110 000 112 000 109 000 94 000 92 000
Sum driftsinntekter
118 000 114 000 110 000 112 000 109 000 94 000 92 000
Varekostnad
0 -2 000 -2 000 0 -1 000 -1 000 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-133 000 -117 000 -107 000 -200 000 -51 000 -44 000 -61 000
Sum driftskostnader
-133 000 -119 000 -109 000 -200 000 -52 000 -45 000 -61 000
Driftsresultat
-14 000 -5 000 1 000 -87 000 56 000 48 000 31 000
Sum finansinntekter
4 000 4 000 3 000 2 000 2 000 0 1 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
-10 000 -1 000 4 000 -85 000 58 000 48 000 32 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-10 000 -1 000 4 000 -85 000 58 000 48 000 32 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-10 000 -1 000 4 000 -85 000 58 000 48 000 32 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-10 000 -1 000 4 000 -85 000 58 000 48 000 32 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
25 000 1 000 0 0 7 000 5 000 6 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
25 000 1 000 0 0 7 000 5 000 6 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
77 000 87 000 132 000 84 000 165 000 113 000 65 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
101 000 88 000 132 000 84 000 172 000 118 000 71 000
Sum eiendeler
101 000 88 000 132 000 84 000 172 000 118 000 71 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
72 000 83 000 84 000 80 000 165 000 107 000 59 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
72 000 83 000 84 000 80 000 165 000 107 000 59 000
Sum egenkapital
72 000 83 000 84 000 80 000 165 000 107 000 59 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
24 000 -2 000 42 000 3 000 0 2 000 3 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
5 000 7 000 6 000 1 000 7 000 10 000 8 000
Sum kortsiktig gjeld
29 000 5 000 48 000 4 000 7 000 11 000 12 000
Sum gjeld
29 000 5 000 48 000 4 000 7 000 11 000 12 000
Sum egenkapital og gjeld
101 000 88 000 132 000 84 000 172 000 118 000 71 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0