Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
1 256 000 1 161 000 1 289 000 1 045 000 1 179 000 895 000 1 042 000 582 000
Andre driftsinntekter
153 000 512 000 258 000 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
1 409 000 1 672 000 1 546 000 1 045 000 1 179 000 895 000 1 042 000 582 000
Varekostnad
-141 000 -191 000 -101 000 -13 000 -11 000 0 0 -123 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-754 000 -754 000 -696 000 -715 000 -864 000 -464 000 -530 000 -260 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-79 000 -118 000 -145 000 -119 000 -125 000 -72 000 -79 000 -35 000
Sum driftskostnader
-974 000 -1 063 000 -942 000 -847 000 -1 000 000 -536 000 -609 000 -418 000
Driftsresultat
434 000 610 000 604 000 198 000 178 000 360 000 433 000 164 000
Sum finansinntekter
2 000 5 000 8 000 30 000 254 000 3 000 4 000 1 000
Sum finansutgifter
0 -103 000 -87 000 0 -115 000 -3 000 -3 000 0
Resultat før skatt
436 000 512 000 525 000 228 000 317 000 361 000 434 000 165 000
Skattekostnad
-117 000 -172 000 -171 000 -57 000 -53 000 -102 000 -123 000 -44 000
Ordinært resultat
318 000 340 000 354 000 171 000 264 000 259 000 311 000 120 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
318 000 340 000 354 000 171 000 264 000 259 000 311 000 120 000
Utbytte
-450 000 -500 000 -1 000 000 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-132 000 -160 000 -646 000 171 000 264 000 259 000 311 000 120 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
97 000 97 000 97 000 97 000 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
7 000 7 000 109 000 195 000 170 000 340 000 340 000 0
ObligAndFordringer
18 000 58 000 98 000 138 000 178 000 200 000 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
122 000 162 000 304 000 430 000 349 000 540 000 340 000 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
122 000 162 000 304 000 430 000 349 000 540 000 340 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
135 000 979 000 317 000 133 000 217 000 103 000 186 000 107 000
Andre fordringer
0 14 000 0 0 0 1 000 39 000 16 000
Konsernfordringer
199 000 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
334 000 993 000 317 000 133 000 217 000 104 000 225 000 123 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 432 000 582 000 1 409 000 1 113 000 877 000 402 000 334 000 193 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 766 000 1 574 000 1 727 000 1 246 000 1 094 000 506 000 559 000 316 000
Sum eiendeler
1 889 000 1 737 000 2 031 000 1 676 000 1 443 000 1 046 000 899 000 316 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
101 000 101 000 101 000 101 000 101 000 101 000 101 000 101 000
Annen egenkapital
188 000 319 000 479 000 1 125 000 954 000 690 000 431 000 120 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
188 000 319 000 479 000 1 125 000 954 000 690 000 431 000 120 000
Sum egenkapital
289 000 420 000 580 000 1 226 000 1 055 000 791 000 532 000 221 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 1 000 2 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 1 000 2 000 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 1 000 2 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
3 000 33 000 21 000 22 000 15 000 0 15 000 5 000
Betalbar skatt
117 000 172 000 171 000 57 000 54 000 103 000 120 000 44 000
Skyldig offentlige avgifter
255 000 60 000 143 000 89 000 205 000 96 000 90 000 22 000
Kortsiktig konserngjeld
0 109 000 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
450 000 500 000 1 000 000 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
774 000 443 000 115 000 281 000 113 000 55 000 140 000 24 000
Sum kortsiktig gjeld
1 600 000 1 316 000 1 450 000 449 000 387 000 254 000 364 000 95 000
Sum gjeld
1 600 000 1 316 000 1 450 000 449 000 387 000 255 000 366 000 95 000
Sum egenkapital og gjeld
1 889 000 1 737 000 2 031 000 1 676 000 1 443 000 1 046 000 899 000 316 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0