Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 1 130 000
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 1 130 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-10 000 -10 000 -11 000 -11 000 -21 000 -17 000 -19 000 -19 000
Sum driftskostnader
-10 000 -10 000 -11 000 -11 000 -21 000 -17 000 -19 000 -19 000
Driftsresultat
-10 000 -10 000 -11 000 -11 000 -21 000 -17 000 -19 000 1 111 000
Sum finansinntekter
22 000 0 0 0 15 000 120 000 1 292 000 1 164 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 -94 000 -2 596 000 -768 000
Resultat før skatt
12 000 -10 000 -11 000 -11 000 -6 000 9 000 -1 324 000 1 507 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 7 000 4 000 -303 000
Ordinært resultat
12 000 -10 000 -11 000 -11 000 -6 000 16 000 -1 320 000 1 204 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
12 000 -10 000 -11 000 -11 000 -6 000 16 000 -1 320 000 1 204 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 -11 000 0 0 0 1 204 000 -1 204 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 5 000 5 000 0 0 11 000 7 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 5 000 5 000 0 0 11 000 7 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
319 000 0 0 0 0 0 277 000 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
319 000 0 0 0 0 0 277 000 0
Kasse / Bank / Post
264 000 1 000 3 000 15 000 26 000 1 000 12 000 1 614 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
582 000 6 000 8 000 15 000 26 000 12 000 297 000 1 614 000
Sum eiendeler
582 000 6 000 8 000 15 000 26 000 12 000 297 000 1 614 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
-128 000 -140 000 -129 000 -118 000 -107 000 0 0 1 204 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-128 000 -140 000 -129 000 -118 000 -107 000 -100 000 -116 000 1 204 000
Sum egenkapital
-28 000 -40 000 -29 000 -18 000 -7 000 0 -16 000 1 304 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 8 000 0 0 0 -3 000 0 7 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 310 000 303 000
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
610 000 38 000 37 000 33 000 33 000 15 000 3 000 0
Sum kortsiktig gjeld
610 000 45 000 37 000 33 000 33 000 12 000 313 000 310 000
Sum gjeld
610 000 45 000 37 000 33 000 33 000 12 000 313 000 310 000
Sum egenkapital og gjeld
582 000 6 000 8 000 15 000 26 000 12 000 297 000 1 614 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0