Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
867 000 992 000 1 002 000 1 012 000 1 092 000 1 192 000 842 000 782 000
Sum driftsinntekter
867 000 992 000 1 002 000 1 012 000 1 092 000 1 192 000 842 000 782 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-704 000 -872 000 -846 000 -837 000 -805 000 -760 000 -724 000 -667 000
Avskrivninger
-11 000 -24 000 -24 000 -24 000 -24 000 -15 000 -6 000 -6 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-132 000 -121 000 -129 000 -142 000 -257 000 -517 000 -91 000 -106 000
Sum driftskostnader
-847 000 -1 017 000 -999 000 -1 003 000 -1 086 000 -1 292 000 -821 000 -779 000
Driftsresultat
20 000 -25 000 2 000 9 000 6 000 -100 000 21 000 3 000
Sum finansinntekter
5 000 5 000 3 000 3 000 2 000 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
26 000 -20 000 6 000 13 000 9 000 -100 000 22 000 4 000
Skattekostnad
-7 000 5 000 -2 000 -3 000 -2 000 28 000 -3 000 0
Ordinært resultat
19 000 -15 000 4 000 10 000 7 000 -72 000 19 000 4 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
19 000 -15 000 4 000 10 000 7 000 -72 000 19 000 4 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
19 000 -15 000 4 000 10 000 7 000 72 000 19 000 4 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
17 000 24 000 19 000 20 000 23 000 25 000 0 0
Immatrielle midler
17 000 24 000 19 000 20 000 23 000 25 000 0 0
Eiendomer
166 000 172 000 183 000 193 000 203 000 172 000 178 000 184 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 4 000 18 000 32 000 46 000 60 000 0 0
Varige driftsmidler
166 000 177 000 201 000 225 000 249 000 231 000 178 000 184 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
183 000 200 000 220 000 246 000 272 000 256 000 178 000 184 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
125 000 155 000 155 000 15 000 38 000 3 000 180 000 149 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
125 000 155 000 155 000 15 000 38 000 3 000 180 000 149 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
33 000 49 000 30 000 143 000 98 000 163 000 42 000 29 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
158 000 204 000 185 000 157 000 135 000 166 000 223 000 178 000
Sum eiendeler
341 000 405 000 405 000 403 000 407 000 422 000 400 000 362 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
-25 000 -44 000 -29 000 -33 000 -43 000 -50 000 22 000 4 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-25 000 -44 000 -29 000 -33 000 -43 000 -50 000 22 000 4 000
Sum egenkapital
75 000 56 000 71 000 67 000 57 000 50 000 122 000 104 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
6 000 6 000 6 000 5 000 4 000 11 000 3 000 8 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 3 000 0
Skyldig offentlige avgifter
202 000 237 000 252 000 255 000 274 000 204 000 206 000 183 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
58 000 106 000 76 000 75 000 72 000 157 000 65 000 68 000
Sum kortsiktig gjeld
266 000 348 000 334 000 336 000 350 000 372 000 278 000 258 000
Sum gjeld
266 000 348 000 334 000 336 000 350 000 372 000 278 000 258 000
Sum egenkapital og gjeld
341 000 405 000 405 000 403 000 407 000 422 000 400 000 362 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0