Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
1 037 000 902 000 867 000 992 000 1 002 000 1 012 000 1 092 000 1 192 000 842 000 782 000
Sum driftsinntekter
1 037 000 902 000 867 000 992 000 1 002 000 1 012 000 1 092 000 1 192 000 842 000 782 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-823 000 -729 000 -704 000 -872 000 -846 000 -837 000 -805 000 -760 000 -724 000 -667 000
Avskrivninger
-6 000 -6 000 -11 000 -24 000 -24 000 -24 000 -24 000 -15 000 -6 000 -6 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-138 000 -146 000 -132 000 -121 000 -129 000 -142 000 -257 000 -517 000 -91 000 -106 000
Sum driftskostnader
-967 000 -881 000 -847 000 -1 017 000 -999 000 -1 003 000 -1 086 000 -1 292 000 -821 000 -779 000
Driftsresultat
70 000 22 000 20 000 -25 000 2 000 9 000 6 000 -100 000 21 000 3 000
Sum finansinntekter
0 5 000 5 000 5 000 3 000 3 000 2 000 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
70 000 27 000 26 000 -20 000 6 000 13 000 9 000 -100 000 22 000 4 000
Skattekostnad
-17 000 -8 000 -7 000 5 000 -2 000 -3 000 -2 000 28 000 -3 000 0
Ordinært resultat
53 000 19 000 19 000 -15 000 4 000 10 000 7 000 -72 000 19 000 4 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
53 000 19 000 19 000 -15 000 4 000 10 000 7 000 -72 000 19 000 4 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
46 000 0 19 000 -15 000 4 000 10 000 7 000 72 000 19 000 4 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 9 000 17 000 24 000 19 000 20 000 23 000 25 000 0 0
Immatrielle midler
0 9 000 17 000 24 000 19 000 20 000 23 000 25 000 0 0
Eiendomer
193 000 160 000 166 000 172 000 183 000 193 000 203 000 172 000 178 000 184 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 4 000 18 000 32 000 46 000 60 000 0 0
Varige driftsmidler
193 000 160 000 166 000 177 000 201 000 225 000 249 000 231 000 178 000 184 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
193 000 169 000 183 000 200 000 220 000 246 000 272 000 256 000 178 000 184 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 125 000 155 000 155 000 15 000 38 000 3 000 180 000 149 000
Konsernfordringer
250 000 152 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
250 000 152 000 125 000 155 000 155 000 15 000 38 000 3 000 180 000 149 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
61 000 60 000 33 000 49 000 30 000 143 000 98 000 163 000 42 000 29 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
311 000 212 000 158 000 204 000 185 000 157 000 135 000 166 000 223 000 178 000
Sum eiendeler
504 000 381 000 341 000 405 000 405 000 403 000 407 000 422 000 400 000 362 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
46 000 0 -25 000 -44 000 -29 000 -33 000 -43 000 -50 000 22 000 4 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
46 000 -6 000 -25 000 -44 000 -29 000 -33 000 -43 000 -50 000 22 000 4 000
Sum egenkapital
146 000 94 000 75 000 56 000 71 000 67 000 57 000 50 000 122 000 104 000
SumAvsetnForpl
3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
11 000 9 000 6 000 6 000 6 000 5 000 4 000 11 000 3 000 8 000
Betalbar skatt
6 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0
Skyldig offentlige avgifter
266 000 216 000 202 000 237 000 252 000 255 000 274 000 204 000 206 000 183 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
72 000 63 000 58 000 106 000 76 000 75 000 72 000 157 000 65 000 68 000
Sum kortsiktig gjeld
354 000 287 000 266 000 348 000 334 000 336 000 350 000 372 000 278 000 258 000
Sum gjeld
357 000 287 000 266 000 348 000 334 000 336 000 350 000 372 000 278 000 258 000
Sum egenkapital og gjeld
504 000 381 000 341 000 405 000 405 000 403 000 407 000 422 000 400 000 362 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0